คณบดี

สุจินต์ จินายน

วสัตน์ อติศัพท์

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

โอภาส พิมพา

มีจำนวนทั้งสิ้น 45 รายการ