คณบดี

จำเริญ เจตนเสน

ผดุงยศ ดวงมาลา

ชำนาญ ประทุมสินธุ์ (ณ สงขลา)

ดวงวดี สังโขบล

มีจำนวนทั้งสิ้น 44 รายการ