สนธยา อนรรฆศิริ

สนธยา อนรรฆศิริ

Print Friendly, PDF & Email

สนธยา อนรรฆศิริ

ดร.

ประวัติ

นางสนธยา อนรรฆศิริ (Mrs. Sontaya Anakasiri)

การศึกษา

- ศศบ.(ภาษาศาสตร์)(เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2510
- M.A.(Linguistics),Southern Illinois University พ.ศ. 2524
- Ph.D.(Higher Education and Linguistics),Southern Illinois University พ.ศ. 2529

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2513-

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2529
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2530 - 2533
- หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2544
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อ 1 มกราคม 2545 - 31 ธันวาคม 2548
- คณบดีคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ