มะเนาะ ยูเด็น

มะเนาะ  ยูเด็น

Print Friendly, PDF & Email

มะเนาะ ยูเด็น

ประวัติ

นายมะเนาะ ยูเด็น เกิดที่จังหวัดตรัง สมรสกับนางวันเนาว์ ยูเด็น มีบุตรสาว 2 คน

การศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (4 สมัย)
- สมัยที่ 1 23 เมษายน 2517 – 3 ธันวาคม 2521
- สมัยที่ 2 4 ธันวาคม 2521 – 4 ธันวาคม 2525
- สมัยที่ 3 4 ธันวาคม 2529 – 2 ธันวาคม 2533
- สมัยที่ 4 3 ธันวาคม 2533 - 2 ธันวาคม 2537

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

มะเนาะ ยูเด็น. 2542. ข้ามขอบฟ้า. กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง.
มะเนาะ ยูเด็น. 2548. ความรู้เกี่ยวกับร้อยกรอง. กรุง เทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา.
มะเนาะ ยูเด็น. 2524. คำกรอง : ฉันท์. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
มะเนาะ ยูเด็น วันเนาว์ ยูเด็น และผดุงยศ ดวงมาลา. 2541. ธรรมโมลยานุสรณ์. กรุงเทพฯ :
มังกรการพิมพ์.
มะเนาะ ยูเด็น. 2540. พ่อรักมู่ทู่. กรุงเทพฯ : มังกรการพิมพ์.
มะเนาะ ยูเด็น และคณะ. 25__. เยาวชนเพื่อศาสนสัมพันธ์. ปัตตานี : ศูนย์ศาสนสัมพันธ์.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ