วิสิทธิ์ จินตวงศ์

วิสิทธิ์ จินตวงศ์

Print Friendly, PDF & Email

วิสิทธิ์ จินตวงศ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติ

นายวิสิทธิ์ จินตวงศ์ (Mr.Visidhi Gintawongse) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 247 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นบุตรของนายฮวดและนางแนบ จินตวงศ์ สมรสแล้วกับนางรัชนีกร จินตวงศ์
มีบุตรชาย 2 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ คือ บรรณารักษศาสตร์

การศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พ.ศ.2491- 2496
- ชั้นประโยคครูมัธยม โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2497-2499
- ครูพิเศษมัธยม (ศึกษาด้วยตนเอง) พ.ศ.2501
- กศ.บ.(มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ.2505
- อนุปริญญาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2507
- Master of Library Science,University of the Philippines Quezon City พ.ศ.2513 - 2515

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพฯ พ.ศ.2500 - 2506
- ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช พ.ศ.2507-2509
- บรรณารักษ์ กองหอสมุด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2510-2516
- อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.2517-2521
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- รองศาสตราจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้ช่วยหัวหน้ากองห้องสมุด ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2516-2518
- หัวหน้างานหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2523-2526
- กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พ.ศ.2524-2529
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2525-2529
- ประธานชมรมสังคมศาสตร์ภาคใต้ พ.ศ.2527-2529
- กรรมการวิชาการสาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2528-2531
- ที่ปรึกษาสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530-2532
- ผู้จัดการหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2534-2539

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2521. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าของห้องสมุด. เชียงใหม่:
ศูนย์หนังสือเชียงใหม่.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2520. บรรณารักษศาสตร์ไทย : รวมบทความคัดเลือกจากวารสารห้อง
สมุด. กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2523. พจนานุกรมอักษรย่อและคำย่อชื่อ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2522. สมาคมห้องสมุด 25. กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย.
บทความทางวิชาการ
-จินดา สุเมธากุลวัฒน์ และวิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2525. "บทคัดย่องานวิจัยเกี่ยวกับภาคใต้",
วารสารสงขลานครินทร์, 4 (มกราคม-มีนาคม), 85-87.
-ชูศรี วังศานุวัตร และวิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2525. "สาระสังเขปงานวิจัยเกี่ยวกับภาคใต้",
วารสารสงขลานครินทร์, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม), 391-393.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2518. "กระบวนการบริการตอบคำถามฯ", สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2519. "การประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด", วารสารห้องสมุด, 20
(กรกฎาคม-สิงหาคม), 261-282.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2516. "การเปลี่ยนระบบการจัดหมู่หนังสือ", วารสารห้องสมุด, 17
(กรกฎาคม-สิงหาคม), 295-311.ภาพประกอบ.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2521. "การวิจารณ์หนังสือราชการ", วารสารห้องสมุด,
22 (พฤศจิกายน-ธันวาคม), 591-608.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2511. "จุลสาร", วารสารห้องสมุด, 12 (กันยายน-ตุลาคม), 283-290.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2523. "ชมรมบรรณารักษ์", วารสารห้องสมุด, 24 (เมษายน-มิถุนายน),
70-78.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2512. "นวนิยายวิทยาศาสตร์", วารสารห้องสมุด, 13 (กรกฎาคม-
สิงหาคม), 246-257.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2513. "วารสาร", วารสารห้องสมุด, 14 (กันยายน-ตุลาคม), 300-325.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2511. "วิธีอ่านหนังสือพิมพ์อย่างฉลาด" วิทยาสาร,19 (มิถุนายน), 32-
33; 46-47.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2519. "หน้าหนังสือสื่อความหมายหลายระดับ", ในที่ระลึกงานสัปดาห์
ห้องสมุด ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2519, หน้า 147-154. กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2517. "หนังสือเด็กกับการพัฒนาประเทศ", วารสารห้องสมุด, 18
(พฤษภาคม-มิถุนายน), 195-204.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2513. "หนังสือภาพชวนขัน", วารสารห้องสมุด, 14(มกราคม-
กุมภาพันธ์), 4-13.
-วิสิทธิ์ จินตวงศ์. 2516. "หลักเกณฑ์เสนอสำหรับการทำบัตรรายการ เอกสารประชุมวิชาการ
ภาษาไทย", วารสารห้องสมุด, 17 (พฤศจิกายน-ธันวาคม), 531-541.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ