ชำนาญ ณ สงขลา (ประทุมสินธุ์)

ชำนาญ  ณ สงขลา (ประทุมสินธุ์)

Print Friendly, PDF & Email

ชำนาญ ณ สงขลา (ประทุมสินธุ์)

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นายชำนาญ ณ สงขลา (ประทุมสินธุ์) (Mr.chamnan Na-Sonkhla (Pratoomsindh)) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2473 ที่ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สมรสกับนางวัฒนา ประทุมสินธุ์ มีบุตรชาย 2 คน นายชำนาญ ณ สงขลา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

การศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา พ.ศ.2489
- ฝึกหัดครูประถม โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี พ.ศ.2493
- การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร พ.ศ.2500
- มหาบัณฑิต(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2504
- ดุษฎีบัณฑิต(การศึกษา) มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2515

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- ครูจัตวา โรงเรียนฝึกหัดครูยะลา พ.ศ.2494
- อาจารย์ภูมิศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร พ.ศ.2500
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2517-2521
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522
- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2529-2534
- ผู้จัดการโปรแกรมปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
- โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2538

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- จัดตั้งโปรแกรมโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนมุสลิม พ.ศ.2518
- จัดตั้งโปรแกรมฝึกอบรมอาชีพเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2520
- จัดตั้งสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2522
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาเยาวชนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2523
- จัดทำโครงการศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2523-2532
- เป็นที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2526
- จัดตั้งโปรแกรมปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน พ.ศ.2529
- จัดตั้งอุทยานการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2530

ผลงานทางวิชาการ

-ชำนาญ ประทุมสินธุ์. 2527. "การสัมมนาคลองกระและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย",
รูสมิแล, 8 (กันยายน-ธันวาคม), 13-16.
-ชำนาญ ประทุมสินธุ์. 2527. "การวิเคราะห์อาชีพและการว่างงานของเยาวชนจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ กรณีตัวอย่างการวิจัยอาชีพสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเยาวชนนอกโรงเรียน
เพื่อการเข้าสู่การทำงาน (ตอนที่ 1)", วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 1 (ตุลาคม 2527-มกราคม 2528), 82-90.
-ชำนาญ ประทุมสินธุ์. 2526. หลักภูมิศาสตร์กายภาพ. กรุงเทพ: วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร.
-ชำนาญ ประทุมสินธุ์. 2528. เอกสารข่าวสารอาชีพเพื่อการพัฒนาอาชีพเยาวชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. กรุงเทพ: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยชนคดี พ.ศ.2534 จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีพุทธศักราช 2534

หมายเหตุ

บรรณานุกรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะศึกษาศาสตร์. 2534. เกษียณรำลึก
รศ.ดร.ชำนาญ  
ประทุมสินธุ์.  ปัตตานี: คณะฯ