วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

วิรัตน์  ธรรมาภรณ์

Print Friendly, PDF & Email

วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

ดร.

ประวัติ

นายวิรัตน์  ธรรมาภรณ์  (Mr.Wirat  Thummarpon) เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2493

การศึกษา

- กศ.บ. สาขาการมัธยมศึกษา(ภาษาอังกฤษ)  วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน พ.ศ. 2514
- ค.ม. สาขาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519
- Ed.S. Adult Education, University of Missouri Columbia พ.ศ. 2524
- Ph.D. Higher and Adult, University of Missouri Columbia พ.ศ. 2529

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์ภาควิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2519

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษา พ.ศ.2521-2523
- ฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ.2529-2530
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผนและรับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2530-2535
- รักษาการผู้จัดการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการวัดผลและวิจัยการศึกษา พ.ศ.2535-2536
- หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา พ.ศ.2527-2539
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2539-2543

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ

บรรณานุกรม


ประชุมสภามหาวิทยาลัย”    2539.    ข่าววิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 (4), มิถุนายน, 4.