อนันต์ ทิพยรัตน์

Print Friendly, PDF & Email

อนันต์ ทิพยรัตน์

ประวัติ

นายอนันต์ ทิพยรัตน์ (Mr. Anan Tipayarat) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2486 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นบุตรคนที่ 8 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 10 คน ของนายยก และนางลิ่ม ทิพยรัตน์
สมรสกับนางประภา ทิพยรัตน์ มีบุตรชาย 3 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ การศึกษา
นายอนันต์ ทิพยรัตน์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

การศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2502
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ พ.ศ. 2506
- พ.ม. สมัครสอบด้วยตนเอง พ.ศ. 2507
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2510
- คุรุศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513
- Ph.d. (Curriculum and Instruction เน้น Elementary Education) University of Missouri-Columbia สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2529

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- ครู-ครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2507-2511
- หัวหน้าหมวดวิชาการ ส่วนการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2511-2520
- อาจารย์แผนกวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2520-
- อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2520-2522
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2529-2531
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2531-2534
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2535-2539
- รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2543
- รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ขณะดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2531-2534 มีผลงานดังนี้
- ติดต่อกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ให้มาช่วยเหลือด้านวิชาการและงบประมาณ ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยทางบริษัทจะจ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยปีละอย่างน้อย 1 ล้านบาท เป็นเวลา 10 ปี
- โครงการร่วม มอ.-สช. ในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (เน้นจังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยเน้นภาษาไทยหนักกว่าวิชาอื่น ๆ) ปี 2531-2534
- โครงการร่วม มอ.-สมช. ในการศึกษาและวิจัยทางด้านภาษาไทยและสังคม จังหวัด ชายแดนภาคใต้

ผลงานทางวิชาการ

- อนันต์ ทิพยรัตน์. 2529. "รูปแบบการพัฒนาครูประจำการ", วารสารศึกษาศาสตร์,
(กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม), 42-47.
- อนันต์ ทิพยรัตน์และคณะ. 2533. "การประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาใช้ภาษาไทยสำหรับชายไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้",ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)
- อนันต์ ทิพยรัตน์ และคณะ. 2533. "การวิจัยประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้", รูสมิแล, 14(กันยายน-ธันวาคม), 78-80.
- อนันต์ ทิพยรัตน์ และคณะ. 2533. "รูปแบบของการสอนภาษาไทยสำหรับชายไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้". ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(สำเนา)
- อนันต์ ทิพยรัตน์ และคณะ. 2533. "ลักษณะ/รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาไทยของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้”ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ

งานอดิเรกของ นายอนันต์ ทิพยรัตน์ คือการฟังเพลง มีเป้าหมายของชีวิตคือ การเป็นครูที่ดี