บุญชม ศรีสะอาด

บุญชม  ศรีสะอาด

Print Friendly, PDF & Email

บุญชม ศรีสะอาด

ประวัติ

นายบุญชม ศรีสะอาด เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2488
สมรสแล้วกับ นางสุริทอง ศรีสะอาด

การศึกษา

- กศ.บ.การมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
- กศ.ม.การวัดการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
- กศ.ด.การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การฝึกอบรม ดูงาน

- รับราชการในตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
พ.ศ.2514-ปัจจุบัน
- นายทะเบียน พ.ศ. 2518-2519
- หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา พ.ศ. 2519-2521
- ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2519-2521
- ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2524-2526
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิชาการส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ. 2524-2526
- ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2525-2526
- ประธานสภาอาจารย์ มศว.มหาสารคาม
- กรรมการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2530-2533
- กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวิทยาเขตมหาสารคาม พ.ศ. 2524-2526,2530-2534
- ผู้อำนวยการโครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน พ.ศ. 2528-2530
- ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประเมินผล พ.ศ. 2530-2534
- รองประธานกรรมการโครงการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช พ.ศ. 2535-
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม พ.ศ. 2537-2538

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ