กันยา เสาตระกูล

กันยา เสาตระกูล

Print Friendly, PDF & Email

กันยา เสาตระกูล

ประวัติ

นางสาวกันยา เล่าตระกูล (Miss Kanya Lautrakool) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2487 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 5 คน ของนายประสิทธิ์และนางวิภา เล่าตระกูล
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือการสอนภาษา พัฒนาการการอ่านและภาษาศาสตร์ประยุกต์

การศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2502
- มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2504
- อักษรศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2508

การฝึกอบรม ดูงาน

- ฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับอาจารย์ผู้สอนและผู้ใช้ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2513
- ฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) ในระดับ Certificate ที่ East-
West Center, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนกันยายน 2514-พฤษภาคม 2515
- ฝึกอบรมทาง Applied Linguistics ระดับ Diploma ที่ RELC สถาบัน
SEAMEO ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2521-มีนาคม 2522
- อบรมโครงการนำร่องปริญญาโททางการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ (ESP) ระดับ Certificate ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมจัดโดย University of Lancaster ประเทศอังกฤษ ระหว่าง ปิดภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2525 และ 2526

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯจังหวัดปัตตานี
- ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคใต้
- สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thai TESOL)
- ชมรม East-West Center Alumni
- สมาคมนักอ่านนานาชาติ (International Reading Association)National Geographic Society

การทำงาน

- อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2512-1 ตุลาคม 2519
- อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2519-24 มิถุนายน 2525
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2525-ปัจจุบัน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2523-มิถุนายน 2524
- นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2525-พฤษภาคม 2526

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

- กันยา เล่าตระกูล. 2528. "คนถนัดซ้าย", ใน รายการสารคดีน่ารู้จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เล่มที่ 5. หน้า 21-23. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.
- กันยา เล่าตระกูล. 2529. "เรื่องของกระเทียม", ใน รายการสารคดีน่ารู้จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เล่มที่ 6. หน้า 190-194. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.
- กันยา เล่าตระกูล. 2530. ศิษย์เก่าดีเด่นพบศิษย์ปัจจุบันปี 30 (วัสดุบันทึกเสียง). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- Kanya Laotrakool. 2526. "Dialogues on Campus". Pattani : Prince of Songkla University. (Unpublished)- Kanya Lautrakool. 2525. "Phonetics". Pattani : Prince of Songkla University. (Unpublished)
- Kanya Lautrakool. 2525. "Phonetics : Lab Lessons and Exercises". Pattani : Prince of Songkla University. (Unpublished)

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- โล่เกียรติยศที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากว่า 20 ปี รับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2534
งานอดิเรกของนางสาวกันยา เล่าตระกูล คือ อ่าน เขียนบทความ สารคดีเรื่องสั้น แปลบทความและท่องเที่ยว มีเป้าหมายของชีวิตคือ มีงานที่ดี มีเกียรติมีรายได้ที่พอเลี้ยงตัวเองได้และพออุดหนุนเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วย พร้อมทั้งเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ต้องการ ประพฤติตนและดำรงตนอย่างมีเกียรติ มีศรี มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและของประเทศชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ดูดายต่อการงานทั้งปวง ไม่ย่อท้อต่อการทำดีเพื่อความดีและพร้อมจะต่อสู้เพื่อผดุงความดี
เป้าหมายของการงานทั้งทางด้านวิชาการและบริหารคือไม่หยุดตัวเองหรือพอใจกับวิชาการที่มีอยู่ ติดตามวิชาการใหม่ ๆ ให้ทัน อ่านให้มาก นำมาใช้ให้ได้ประโยชน์จริง ในขณะเดียวกันต้องพิจารณาของเก่าที่ยังมีคุณค่าและใช้งานได้ผล เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี (ในทางที่ชอบธรรม) เป็นผู้อาวุโสที่ดี และถ้าเป็นเจ้านายก็จะเป็นเจ้านายที่ดีและยุติธรรม เอาภาระราชการเป็นที่หนึ่ง สำหรับความคิดเห็นอื่น ๆ มีความเห็นว่า คนทุกวันนี้มีแต่จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้อง โดยขาดศีลธรรม ขาดความยุติธรรม ขาดความตั้งใจจะทำดี มักย่อท้อเมื่อมีอุปสรรค มักหลีกหนีเมื่อพบความอยุติธรรม มักพูดว่า"ช่างเถอะถ้าไม่มายุ่งเกี่ยวให้ผลเสียกับฉัน" แต่มักจะเรียกร้องเพื่อจะได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะได้เงิน ได้ตำแหน่ง ได้เกียรติยศโดยไม่ค่อยสละแรงกายแรงใจตามควรและเพิ่มเติมต่อว่า ระบบทุกระบบย่อมดีในตัวเอง คนเท่านั้นที่
ชั่วร้ายและทำลายระบบ

หมายเหตุ