ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ

ทรงวุฒิ  เพ็ชรประดับ

Print Friendly, PDF & Email

ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ

ประวัติ

นายทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ(Mr. Songvut Phetpradap) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2492 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 2 คน ของนายสงัด และนางเปรม เพ็ชรประดับ สมรสแล้วกับนางลักขณา เพ็ชรประดับ มีบุตรธิดารวม 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก (Flower Seed Productions)

การศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2508
- อนุปริญญาทางการเกษตร วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2513
- B.S.A. (Agronomy), Central Luzon State University,
Philippines พ.ศ. 2515
- M.S. (Horticulture), Central Luzon State University,
Philippines พ.ศ. 2518

การฝึกอบรม ดูงาน

- "การพัฒนาการเรียนการสอน (Thai University Lecture Schedule),
Monash University, Victoria Australia, ค.ศ. 1982
- "Improving Interface between Research and Extension"
กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ค.ศ. 1984
- "Flower Seed Production ประเทศเนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1986 เป็นเวลา 3 เดือน
- "ความร่วมมือทางวิชาการ การสอน วิจัย", Shanghai Agricultural
College, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1993

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- สมาคมกล้วยไม้ เชียงใหม่
- สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

การทำงาน

- อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2519-2523
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ พ.ศ. 2523-ปัจจุบัน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาตกแต่งบริเวณฯ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2522-2526
- รองคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2527-2530
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2536-

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- คณะกรรมการจัดตั้งภาควิชาและสร้างหลักสูตรภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
- ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
- สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2523

ผลงานทางวิชาการ

- ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ. "การตกแต่งบริเวณและการใช้ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับ", วารสารทีวี 8 กรมประชาสัมพันธ์, (2522).
- ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ. "การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ", วารสารแม่โจ้,(2526).
- ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ. "การเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ", วารสารแม่โจ้, (2525).
- ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ. "คู่มือการปลูกเลี้ยงไม้ดอกล้มลุก", วารสารแม่โจ้,(2525).
- ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ. "แด็กตัสและไม้อวบน้ำ", วารสารทีวี 8 กรมประชาสัมพันธ์, (2523).
- ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ. "ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ดอกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์",วารสารแม่โจ้, (2522).
- ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ. เอกสารประกอบการสอนการผลิตไม้ดอกฝืนธรรมชาติ.เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2522.
- ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ. เอกสารประกอบการสอนเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน.
- เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2535.
- ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ. เอกสารประกอบการสอนไม้ตัดดอกเพื่อการค้า.เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2521.
- ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ และคณะ. "ศึกษาการเจริญเติบโตและให้ดอกเพื่อเม็ลดพันธุ์ไม้ดอกล้มลุก", วารสารแม่โจ้, (2529).
- ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ, ลักขณา เพ็ชรประดับ และนพมณี โทปุณญานนท์."ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์", วารสารแม่โจ้, (2529).

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- อาจารย์ดีเด่น กองทุนอนุสรณ์ จอห์น เอ เอกิ้น สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2528
งานอดิเรกของนายทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ คือ การปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ และจัดสวน เป้าหมายของชีวิตคือ ต้องการสร้างผลงานทางด้านวิชาการให้เป็นประโยชน์กับสังคม โดยเฉพาะทางด้านการเรียน การสอน
และการพัฒนาสังคมการเกษตร เพื่อพัฒนาธุรกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับให้สำเร็จ เป้าหมายของการงานทั้งทางด้านวิชาการและบริหารคือการผลิตตำราทางวิชาการและการให้บริการในด้านการศึกษา วิจัย และ
การนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพสาขาการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ปัจจุบันนายทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ ยังคงรับราชการ พักอยู่บ้านเลขที่ 85/2 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ