ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์

ชุมศักดิ์  อินทรรักษ์

Print Friendly, PDF & Email

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติ

นายชุมศักดิ์ อินทรรักษ์ (Mr. Choomsak Intarak) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ..........

การศึกษา

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2517
- M.A. (Psychology) Banaras Hindu University, India พ.ศ. 2521
- Ed.D. (Educational Administration) University of Northern Philippines, Philippines พ.ศ. 2528

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าคณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช) พ.ศ. 2529-2530
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2531-2534
- หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พ.ศ. 2537-2538
- ผู้จัดการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2539-2540
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2543-2544
- ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ.ศ. 2544-2546
- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2546-2547
- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
- รองหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2545-2547
- หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2547-2551
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 1 กรกฎาคม 2551-ปัจจุบัน
- กรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ประเภทแต่งตั้ง พ.ศ. 2535-2536
- กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2535-2536
- กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2545-2547
- อาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546-2547
- กรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ประเภทแต่งตั้ง พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
- นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2544-
- กรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนประจำจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
- กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
- กรรมการโรงเรียนปอเนาะในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการปฏิรูปการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
- โครงการทดลองของภาควิชาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 และ 2
- อุปนายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549-2551
- กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ) พ.ศ. 2549-2551

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2536. การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา. ปัตตานี: คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2538. กฎหมายการศึกษา. ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และสมเกียรติ พ่วงรอด. 2545. เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการ
ศึกษา. ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2546. การบริหารงานวิชาการ. ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2547. เอกสารคำสอน รายวิชา 260-501 สาระการศึกษา. ปัตตานี :
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
บทความทางวิชาการ
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2543. “ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การ” วารสารศึกษา
ศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 13 (มิถุนายน) หน้า 61-
67.
ประเภทงานวิจัย
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, สมเกียรติ พ่วงรอด, สุพล ทองคลองไทร และอำภา บุญช่วย.
2537. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตการศึกษา 2 และ 3. งานวิจัยอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2536 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2538. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
ตอนล่าง. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. (งบประมาณสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
ปี 2537)
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2539. การศึกษาความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบอ่าวปัตตานี. งานวิจัยโครงการวิจัยสำนัก
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และสมเกียรติ พ่วงรอด. 2540. ปัญหาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (งบประมาณคณะศึกษาศาสตร์
ปี 2538)
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2541. รูปแบบการบริหารการศึกษาในระดับพื้นที่. ปัตตานี: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (งบประมาณทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2539)
-Forest w. Parkay, Wirat Thummarpon, Hansa Nilvichien, Chumsak
Intarak, KingfaSintoivongse, Wirot Sanrattana and Merill M.
Oako. Educational Reform in Thailand : The Relationship
Between Thai Cultural Identity and Teacher- Administration
Interactions, Paper Presented at the Annual Meeting of The
American Educational Research Association. April 26, 2000. New
Orleans.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2542. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบอ่าวปัตตานี”. วารสารสงขลา
นครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 5 : 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม) 109-
119.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2543. “รูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารการศึกษาในระดับพื้นที่”.
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 6 : 3 (พฤษภาคม –
สิงหาคม) 250-221.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2543. “ปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”.
วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 13 : 1
(มิถุนายน) 78-101.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2543. “ปัจจัยการบริหารองค์การ”. วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 13 : 1 (มิถุนายน).
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และคณะ. 2544. การพัฒนาฝีมือแรงงานในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย (IMT-GT). งานวิจัยทุนอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และคณะ. 2544. การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดนราธิวาส. งานวิจัยทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (ผู้ร่วมวิจัย). 2545. รูปแบบการบริหารงานวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษา
ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้งานวิจัยทุนอุดหนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย. คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และคณะ. 2545. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสมบูรณ์แบบกรณีศึกษา
หมู่บ้านปิยมิตรและหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. งานวิจัยทุน
อุดหนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545. สถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และคณะ. 2547. การพัฒนาทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา
ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT).
งานวิจัยทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2546. ปัตตานี :
สถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, สมเกียรติ พ่วงรอด และคณะ. 2547. “ผลกระทบของการใช้แรงงาน
ข้ามแดนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารสงขลานครินทร์. ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 10 (พฤษภาคม-สิงหาคม) . 127-140.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, สมเกียรติ พ่วงรอด และคณะ. 2547. “สภาพและปัญหาการพัฒนา
ฝีมือแรงงานในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย”.
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 10 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
141-157.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (ผู้ร่วมวิจัย). 2547. รายงานการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
ตามวิถีชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. งานวิจัยทุนอุดหนุน มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ปีงบประมาณ 2547. ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (ผู้ร่วมวิจัย). 2547. รายงานการวิจัย เรื่อง จริยธรรมในการดำรงชีวิต
ของชาวพุทธโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น…กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง. งานวิจัยทุน
อุดหนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2547. ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และคณะ. (2547). ประสิทธิผลของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปัตตานี. งานวิจัยทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ปีงบประมาณ 2547-2548. ปัตตานี : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และคณะ. (2548). เปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในประเทศไทย
มาเลเซีย และสิงคโปร์. งานวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ปีงบประมาณ 2548. ปัตตานี : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และคณะ. (2549). บทบาทสถานบันศึกษาต่อการพัฒนาวัฒนธรรมและ
ค่านิยมแก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . งานวิจัยทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน)

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ