ปรี่ชา ป้องภัย

ปรี่ชา   ป้องภัย

Print Friendly, PDF & Email

ปรี่ชา ป้องภัย

ประวัติ

นายปรีชา ป้องภัย (Mr.Preecha Pongbhai) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทยนับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2481 ที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน ของนายพลุ่ย และนางจันทา ป้องภัย สมรสกับนางพวงทอง ป้องภัย มีบุตรธิดารวม 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ของยาง และเทคโนโลยียาง

การศึกษา

-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีทองวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2497
-เตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร พ.ศ. 2499
-วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2506
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2511
-M.A. Ball State University, Indiana, U.S.A. พ.ศ. 2516

การฝึกอบรม ดูงาน

-ฝึกอบรมหลักสูตร Rubber Technology ที่ Department of Polymer Science and Technology of Manchester Institute of Science and Technology สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 1 ปี ระหว่าง 18 กันยายน 2529 ถึง16 กันยายน 2530
-ดูงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนจีน ที่นครกว่างตง นานกิง ปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ ระหว่าง 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2524
-ดูงานการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยียาง ณ สถาบันวิจัยยางมาเลเซีย (Rubber Reseach Institute of Malaysia, RRIM) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 17 กันยายน ถึง 21 กันยายน 2525
-ดูงานหลักสูตร การสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยในอังกฤษและเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมยางที่ London school of Rubber Technology, Polytechnic of North London, Loungbouough University of Technology, University of Manchester Institute of Science and Technology ; Manchester Polytechnic ; University of Reading และ University of Wales และโรงงาน LRC Products ระหว่าง 6 กันยายนถึง 24 กันยายน 2526
-ดูงานมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่จัดหลักสูตร การสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านพอลิเมอร์ที่ University of Manchester Institute of Science and Technology ; University of Bradford ; University of Lancaster ; Loughborough University of Technology ; University of London และ London School of Polymer Technology ระหว่าง 8 ตุลาคมถึง 20 ตุลาคม 2533
-ดูงานด้านการสอนและวิจัยด้านยางและพอลิเมอร์ ในสถาบันการสอนและสถาบันการวิจัยของสาธารณรัฐฝรั่งเศส (IRAB) Universite du maine ; Institute of Applications of High-Polymer (EAHP) Universite Louise Pasteur ; Mouhouse CNRS ; Universite Alsac ระหว่าง 1 ธันวาคมถึง 13 ธันวาคม 2534

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

-สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-สมาคมไทย-อเมริกัน

การทำงาน

-ครูวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พ.ศ. 2507-2511
-อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2511-2530
-อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2530-2542
-เกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2542

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

-หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
-คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ/ตำรา
-บุญธรรม นิธิอุทัย และปรีชา ป้องภัย. 2534. คู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยียาง I. ปัตตานี :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-บุญธรรม นิธิอุทัย และปรีชา ป้องภัย. 2534. คู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยียาง II. ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-บุญธรรม นิธิอุทัย, พรพรรณ นิธิอุทัยและปรีชา ป้องภัย. 2533. เทคโนโลยีน้ำยางข้น.ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-บุญธรรม นิธิอุทัย, พรพรรณ นิธิอุทัย และปรีชา ป้องภัย. 2529. สารเคมีสำหรับยางและเทคนิคการออกสูตรยาง. ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-ปรีชา ป้องภัย. 2531. คู่มือปฏิบัติการ Properties of Matter and Rheology. ปัตตานี :คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-ปรีชา ป้องภัย. 2526. พลังงานกับปัญหามลภาวะ. ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-ปรีชา ป้องภัย. 2526. วิทยาศาสตร์โลก ตอนโลกและอวกาศ. ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
-Lee K.S., และคณะ. 2534. การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์. ปัตตานี: คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

บทความทางวิชาการ
-บุญธรรม นิธิอุทัย และคณะ. 2534. “การใช้ลูกกลิ้งยางในการสีข้าว”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 6(13), 101-122.
-ปรีชา ป้องภัย. 2531. “การใช้ไมโครเวฟอุ่นยางก่อนอัดเบ้า”, วารสารเทคโนโลยียางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2 (2), 39-42.
-ปรีชา ป้องภัย. 2535 “การใช้สถิติเพื่อการออกสูตรยาง ในเทคนิคการออกสูตรยาง โดยพรพรรณ นิธิอุทาย และ Lee K.S. (บรรณาธิการ)”, เอกสารประกอบการอบรม
เทคโนโลยียางระยะสั้นเรื่อง เทคนิคการออกสูตรยาง ณ โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพฯ, 29 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2535, 16/1-10.
-ปรีชา ป้องภัย. 2532. “การปรับปรุงการใช้คาเลนเดอร์”, วารสารเทคโนโลยียาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 3(2), 59-68.
-ปรีชา ป้องภัย. 2531. “การผสม : เกณฑ์การเท”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยียางไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ, 15-17 เมษายน 2531, 187-208.
-ปรีชา ป้องภัย. 2525. “การวัดความหนาแน่นและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย”, วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 5(2), 50-60.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

-ข้าราชการตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2527
-อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรางวัลกองทุนอนุสรณ์
-จอห์น เอ เอกิ้น ประจำปีการศึกษา 2524

หมายเหตุ