ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

Print Friendly, PDF & Email

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติ

นายประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม (Mr. Praphun Visetrathakham) เชื้อชาติไทย
สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2490
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ ภาษาไทย
นายประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

การศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2515
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) พ.ศ. 2521

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2515
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2522-2529
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2533-2537
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2537-2540
- รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2540-

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม. 2522. แด่พ่อ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์.
ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม. 2545. โครงการขยายโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน
ของชุมชนยากจน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2542-2544. ปัตตานี:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม. 2534. "การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้", รูสมิแล, 14 (พฤษภาคม-กันยายน), 85-91.
ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม. 2517. "แนะนำโบราณสถานวังพระยาเมืองหนองจิก", รูสมิแล
3 (กันยายน-ตุลาคม), 72-75.
ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม และหะสัน หมัดหมาน, ผู้สัมภาษณ์. 2518. "ฟื้นความหลังเมืองตานี,
รูสมิแล, 3 (มกราคม-กุมภาพันธ์), 57-59.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ