สุวิมล เขี้ยวแก้ว

สุวิมล  เขี้ยวแก้ว

Print Friendly, PDF & Email

สุวิมล เขี้ยวแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นางสุวิมล เขี้ยวแก้ว เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

การศึกษา

- วทบ.(ศึกษาศาสตร์) (เคมี) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. Doctor of Philosophy (Curiculum and Instruction) , University of Missouri Columbia

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
- ผู้ช่วยอธิการบดีเขตการศึกษาตรังและที่ปรึกษารองอธิการบดีเขตการศึกษาตรัง

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ