พักตรา คูบุรัตถ์

พักตรา คูบุรัตถ์

Print Friendly, PDF & Email

พักตรา คูบุรัตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติ

นางพักตรา คูบุรัตถ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2491 ที่กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2511
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2515
- วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2520
- M.A. (Mathematics) State University of New York at Albany พ.ศ. 2524

การฝึกอบรม ดูงาน

- Second Autumn Course on Mathematical Ecology at The International Centre for Theoretical
Physics, Trieste, Italy, Nov10 – Dec12,1985 (Supported by ICTP)
- Program in Computer Application Development at Asian Institute of Technology, Regional
Computer Center Jan 4 – April 17, 1987 (Supported by USAID)
- Study visit at University of Western Australia and Macquarie University, Sydney, Australia, March 7 – May 6, 1997 (Supported by MOU)

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 มิถุนายน 2515
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ 10 กันยายน 2528
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ตุลาคม 2529
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 กุมภาพันธ์ 2537
- เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 30 กันยายน 2551

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่าง 16 สิงหาคม 2525 - 2531
- รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่าง 27 ธันวาคม 2531 – 2532
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตปัตตานี ระหว่าง 1 ตุลาคม 2525 - 2532
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 2532 - 2534
- รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 2 กันยายน 2534 - 2535
- รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหาร ระหว่าง 1 มิถุนายน 2538 - 2540
- ผู้จัดการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิธีวิทยาการวิจัย ระหว่าง 2539 - 2546
- หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ตุลาคม 2546 – 1 เมษายน 2549
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 1 เมษายน 2549 - 30 กันยายน 2551
- เลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2520 – 2522
- กรรมการหน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2530 – 2533
- กรรมการดำเนินงานประจำสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2533 – 2540
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2534 – 2538
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2543 – 2545
- กรรมการวิชาการประจำวิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2542 – 2551
- กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2544 – 2548
- กรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 – 2551
- กรรมการพิจารณาอัตรากำลังและค่าจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 – 2551

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

พักตรา ขวัญโภคา. 2527. เอกสารประกอบคำสอน
วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เรื่องอินทิกรัล. ปัตตานี :
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พักตรา ขวัญโภคา. 2528. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โทโพโลยี. ปัตตานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไปคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พักตรา คูบุรัตถ์ และสุนารี สุวรรณโณ. 2546.
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

บทความวารสาร
พักตรา ขวัญโภคา. 2525. “Stem-leaf Plot”,
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี. 4 (3), 6-11.
พักตรา ขวัญโภคา. 2526. “แคลลูลัสคืออะไร”,
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี. 5 (3), 26-29.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ