ษ-ฮ

สวัสดิ์ สกุลไทย์

สมเกียรติ สายธนู

สุวิมล เขี้ยวแก้ว

อาคม พัฒิยะ

อนันต์ ทิพยรัตน์

สนิท อักษรแก้ว

สนธยา อนรรฆศิริ

อังคาร กัลยาณพงศ์

สามารถ อังศุสิงห์

สุนทร โสตถิพันธุ์

สุนาลินี นิโครธานนท์

สุวิทย์ บุญช่วย

อิสมาแอ อาลี

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

หะสัน หมัดหมาน

สมพร ใช้บางยาง

สุจินต์ จินายน

โอสถ โกศิน

สิปปนนท์ เกตุทัต

สมปอง ทองผ่อง

มีจำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ