ษ-ฮ

อนันต์ ทิพยรัตน์

สนิท อักษรแก้ว

สนธยา อนรรฆศิริ

อังคาร กัลยาณพงศ์

สามารถ อังศุสิงห์

สุนทร โสตถิพันธุ์

สุนาลินี นิโครธานนท์

สุวิทย์ บุญช่วย

อิสมาแอ อาลี

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

หะสัน หมัดหมาน

สมพร ใช้บางยาง

สุจินต์ จินายน

สมพร ช่วยอารีย์

โอสถ โกศิน

สิปปนนท์ เกตุทัต

สมปอง ทองผ่อง

หริส สูตะบุตร

สวัสดิ์ สกุลไทย์

สมเกียรติ สายธนู

มีจำนวนทั้งสิ้น 22 รายการ