โอสถ โกศิน

โอสถ โกศิน

Print Friendly, PDF & Email

โอสถ โกศิน

ประวัติ

นายโอสถ  โกศิน (Mr.Osot  Kosin) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2456 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 5 คน ของพระยุติชาญดำรงเวทย์ และนางยุติชาญดำรงเวทย์ สมรสกับคุณหญิงลมุลศรี  โกศิน  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ กฎหมาย
นายโอสถ โกศิน ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547

การศึกษา

- มัธยมบริบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ พ.ศ. 2472
- เนติบัณฑิต โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2474
- เนติบัณฑิตจาก Lincoln's Inn กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2500
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2506

การฝึกอบรม ดูงาน

-  อบรมนักบริหาร รุ่นที่ 18 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2512

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ
- สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
- ราชกรีฑาสโมสร
- กรรมการมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม-เอราวัณ

การทำงาน

- กระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งธุรการ พ.ศ. 2474-2481
- ผู้พิพากษา พ.ศ. 2481-2484
- หัวหน้ากอง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2485-2489
- ลาออกจากราชการรับบำนาญ พ.ศ. 2489
- ประกอบอาชีพส่วนตัว พ.ศ. 2489-2497 โดยเริ่มด้วยการตั้งสำนักงานทนายความ  ทำการค้าและอุตสาหกรรม เช่น ตั้งโรงงานกลั่นแอลกอฮอล์ โรงงานสุรา  โรงงานผลิตแชลแลค ก่อตั้งธนาคารและบริษัทประกันภัย บริษัทส่งยางไปต่างประเทศ จัดสรรที่ดิน และซื้อวังบูรพาภิรมย์ และสร้างเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2497
- เลิกกิจการออกไปศึกษากฎหมาย ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างพ.ศ. 2497-2506
กลับมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานและโรงเรียนสืบสวนของกรมตำรวจ พ.ศ. 2500-2503
- ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก สำนักนายกรัฐมนตรี
(ตำแหน่งข้าราชการการเมืองเทียบอธิบดี) เมื่อ พ.ศ. 2503  และได้รับแต่งตั้งให้ทำงานพิเศษ
หลายอย่าง ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2503-2515 เช่น
- กรรมการบริหารของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและเป็นประธานกรรมการอยู่ระยะหนึ่ง
- กรรมการร่างกฎหมาย ในคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ในคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการพัฒนาภาคใต้
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัย
- กรรมการและประธานในรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง
- กรรมการพิจารณาปัญหาเรื่องยางพารา
- กรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
- วุฒิสมาชิก พ.ศ. 2512
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2515
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 18 ธันวาคม 2515 -14 ตุลาคม 2516
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 16 ตุลาคม 2516 -16 พฤษภาคม 2517
- สมาชิกสภานิติบัญญัติ พ.ศ. 2520-2522 และ 2534-2535
- สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2526-2532
- ประธานกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการ Policy Council สถาบันการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ
- กรรมการพิเศษพิจารณาสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศ
- รองประธานกรรมการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และเป็นประธานกรรมการบริหารของ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทยฯ
- ประธานกรรมการบริษัทยางสยามจำกัด
- ประธานกรรมการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกธนา จำกัด
- กรรมการบริษัทดุสิตธานี จำกัด
- กรรมการบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำมันและสวนปาล์ม จำกัด

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ