พรพิมล คีรีรัตน์

พรพิมล คีรีรัตน์

Print Friendly, PDF & Email

พรพิมล คีรีรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล คีรีรัตน์ (Mrs. PORNPIMOL KHIRIRAT)

การศึกษา

- วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2525
- วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

Publication

Feasibility of the vascularized fibula bone graft for reconstruction of the mandible: A cadaveric study 2015; International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery; Vol.45; Page:960–963. Vittayakittipong, P. | Jarudejkajon, J. | Khirirat, P. | Chaijaroonkhanarak, W. | Chaisiwamongkol, K.

Effects of young coconut juice on the numbers of argyrophil endocrine cells in the gastrointestinal tract of male rats: Novel preliminary findings 2014; Songklanakarin Journal of Science and Technology; Vol.36; Page:599-606. Radenahmad, N. | Boonyoung, P. | Kamkaew, K. | Chanchula, K. | Kirirat, P.

Proximal tibial bone graft: the volume of cancellous bone, and strength of decancellated tibias by the medial approach 2012; International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery; Vol.41; Page:531–536. Vittayakittipong, P. | Nurit, W. | Kirirat, P.

Delay of the egg activation process in the black tiger shrimp Penaeus monodon by manipulation of magnesium levels in spawning water 2010; Aquaculture Research; Vol.41; Page:227-232. Pongtippatee, P. | Luppanakane, R. | Thaweethamsewee, P. | Kirirat, P. | Weerachatyanukul, W. | Withyachumnarnkul, B.

Changes of Argyrophilendocrine Celisin the Gastrointestinal Tract of OvariecTomized Rats Fed with young coconut juice 2008; Malaysian Journal of Microscopy; Vol.4; Page:237-245. Sayoh, I. | Radenahmad, N. | Kirirat, P. | Boonyoung, P. | Janjula, K. | Mitarnun, W.

Changes in integument histology and protein expression related to the molting cycle of the black tiger shrimp, Penaeus monodon 2007; Comparative Biochemistry and Physiology, part B : Biochemistry & Molecular Biology; Vol.148; Page:20-31. Promwikorn, W. | Kirirat, P. | Intasaro, P. | Withyachumnarnkul, B.

The sternalis muscle in the Thai population 2005; Songklanagarind Medical Journal; Vol.23; Page:255-259. Kirirat, P. | Thaweethamsewee, P. | Subhadhirasakul, P. | Puriwatanakul, K. | Thanomkeat, W.

Histological characterization of cuticular depositions throughout the molting cycle of the black tiger shrimp (Penaeus monodon) 2005; Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.27; Page:499-509. Promwikorn, W. | Boonyoung, P. | Kirirat, P.

Alteration of gonadotrophs in the pituitary gland during the annual reproductive cycle of the adult female sand goby (Oxyeleotris marmoratus) 2005; Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.27(Suppl 1); Page:437-445. Vongvatcharanon, U. | Kirirat, P. | Suwanjarat, J. | Boonyoung, P.

Angiotensin II may mediate apoptosis via AT1-receptors in the rat cardiac conduction system 2004; J Renin Angiotensin Aldosterone Syst; Vol.5; Page:135-140. Vongvatcharanon, U. | Vongvatcharanon, S. | Radenahmad, N. | Kirirat, P. | Intasaro, P. | Sobhon, P. | Parker, T.

Index of molt staging in the black tiger shrimp (Penaeus monodon) 2004; Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.26; Page:765-772. Promwikorn, W. | Kirirat, P. | Thaweethamsewee, P.

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558

หมายเหตุ