โคทม อารียา

โคทม อารียา

Print Friendly, PDF & Email

โคทม อารียา

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นายโคทม อารียา เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2486 ที่กรุงเทพฯ เป็นบุตร 5 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 5 คนของนายบรรลุ อารียา ครู และนางฟูศรี อารียา ครู สมรสแล้วกับ นางพรทิพย์ (อัศวนนท์) มีบุตรี 1 คน

การศึกษา

- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ พ.ศ.2496
- เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ พ.ศ.2503
- ปริญญาเอก Docteur Lngenieur Universite de Paris ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ.2512

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- เลขาธิการสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- รองประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
- กรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

การทำงาน

- หัวหน้าภาค ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธาน สภาอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2521-2522
- กรรมการ กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม
- เลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะ
- รองประธาน โครงการสันติภาพและการพัฒนา
- ประธาน คณะกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่งานพัฒนา
- ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2544 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-

หมายเหตุ