สมพร ใช้บางยาง

สมพร ใช้บางยาง

Print Friendly, PDF & Email

สมพร ใช้บางยาง

ประวัติ

นายสมพร ใช้ยางยาง เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2493

การศึกษา

- ปริญญาตรี วุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2517
- ปริญญาโท วุฒิรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการสภาส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป
ประธานคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป
อนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนแห่งชาติ
นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3
กรรมการกองทุน สสส.
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2540-2542)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2542)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2544)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2546)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2549-2551)
อุปนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558

หมายเหตุ