วิไลวรรณ โชติเกียรติ

วิไลวรรณ โชติเกียรติ

Print Friendly, PDF & Email

วิไลวรรณ โชติเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

การศึกษา

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2523
วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2528
Ph.D.(Biotechnology) UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES ออสเตรเลีย พ.ศ.2540

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2530-ปัจจุบัน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการRoles of phagocytosis activating protein (PAP) in Aeromonas hydrophila infected Cyprinus carpio 2016; Developmental and Comparative Immunology; Vol.59; Page:25-33. Wonglapsuwan, M. | Kongmee, P. | Suanyuk, N. | Chotigeat, W.

Characterization and small RNA content of extracellular vesicles in follicular fluid of developing bovine antral follicles 2016; Scientific Reports; Vol.6; Page:Article number 25486. Navakanitworakul, R. | Hung, W. | Gunewardena, S. | Davis, J. | Chotigeat, W. | Chistenson, L.

Characterization of a Chikungunya virus strain isolated from banked patients' sera 2016; Virology Journal; Vol.13; Page:Article number 150. Chalaem, P. | Chusri, S. | Fernandez, S. | Chotigeat, W. | Anguita, J. | Pal, U. | Promnares, K.

Ovarian transcriptome analysis of vitellogenic and non-Vitellogenic female banana shrimp (Fenneropenaeus Merguiensis) 2016; PLoS ONE; Vol.11; Page:Article number 0164724. Saetan, U. | Sangket, U. | Deachamag, P. | Chotigeat, W.

Mini-SNaPshot multiplex assays authenticate elephant ivory and simultaneously identify the species origin 2016; Forensic Science International: Genetics; Vol.27; Page:106–115. Kitpipit, T. | Thongjued, K. | , . | , . | Chotigeat, W.

Antimicrobial activity of engineered shrimp ovarian peritrophin fragments from fenneropenaeus merguiensis 2015; Protein and Peptide Letters; Vol.22; Page:73-80. Anuchan, S. | Deachamag, P. | Siammai, N. | Phongpaichit, S. | Chotigeat, W.

Emilia sonchifolia extract activity against white spot syndrome virus and yellow head virus in shrimp cell cultures 2015; Diseases of Aquatic Organisms; Vol.115; Page:157-164. Maikaeo, L. | Chotigeat, W. | Mahabusarakam, W.

Application of a Label-Free Immunosensor for White Spot Syndrome Virus (WSSV) in Shrimp Cultivation Water 2015; Applied Biochemistry and Biotechnology; Vol.177; Page:821-830. Waiyapoka, T. | Deachamag, P. | Chotigeat, W. | Bunsanong, N. | Kanatharana, P. | Thavarungkul, P. | Thananimit, S.

Over expression and application of the β-carboxyltransferase (EgaccD) gene in oil palm (Elaeis guineensis Jacq 2014; Songklanakarin Journal of Science and Technology; Vol.36; Page:57-64. Nugkaew, A. | Phongdara, A. | Eksomtramage, T. | Chotigeat, W.

Forensic animal DNA analysis using economical two-step direct PCR 2014; FORENSIC SCIENCE MEDICINE AND PATHOLOGY; Vol.10; Page:29-38. Kitpipit, T. | Chotigeat, W. | Adrian, L. | Thanakiatkrai, P.

Effect of novel chitosan-fluoroaluminosilicate resin modified glass ionomer cement supplemented with translationally controlled tumor protein on pulp cells 2014; JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE; Vol.25; Page:1077-1085. Wanachottrakul, N. | Chotigeat, W. | Leggat, U.

Ultrasound Treatment Increases Transfection Efficiency of Low Molecular Weight Chitosan in Fibroblasts but Not in KB Cells 2014; PLOS ONE; Vol.9; Page:e92076. Leggat, U. | Supaprutsakul, C. | Chotigeat, W.

Stimulation of ovarian development in white shrimp, Fenneropenaeus merguiensis De Man, with a recombinant ribosomal protein L10a 2014; Aquaculture; Vol.432; Page:38-45. Palasin, K. | Mahakaew, W. | Thongnoi, T. | Chotigeat, W.

Development of an immuno-based colorimetric assay for white spot syndrome virus 2014; Biotechnology and Applied Biochemistry; Vol.61; Page:357-362. Thananimit, S. | Saleedang, A. | Deachamag, P. | Waiyapoka, T. | Nualplab, M. | Chotigeat, W.

Expression profile of ribosomal protein L10a throughout gonadal development in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 2014; FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY; Vol.40; Page:1069-1081. Makkapan, W. | Yoshizaki, G. | Tashiro, M. | Chotigeat, W.

Molecular Evolution of the Odorant and Gustatory Receptor Genes in Lepidopteran Insects: Implications for Their Adaptation and Speciation 2014; JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION; Vol.79; Page:21-39. Engsontia, P. | Sangket, U. | Chotigeat, W. | Satasook, C.

Activation of an immune response in Litopenaeus vannamei by oral immunization with phagocytosis activating protein (PAP) DNA 2013; Fish and Shellfish Immunology; Vol.34; Page:929-938. Khimmakthong, U. | Kongmee, P. | Deachamag, P. | Leggat, U. | Chotigeat, W.

Computational identification of Penaeus monodon microRNA genes and their targets 2013; Songklanakarin Journal of Science and Technology; Vol.35; Page:143-148. Meemak, P. | Phongdara, A. | Chotigeat, W. | Tammi, M.

Low-cost direct PCR for aged and processed wildlife sample analysis 2013; forensic science international:genetics supplement series; Vol.4; Page:e71-e72. Kitpipit, T. | Thanakiatkrai, P. | Linacre, A. | Lapwong, Y. | Chotigeat, W.

Direct PCR-FINS: Wildlife species identification without DNA extraction 2013; Forensic Science International: Genetics Supplement Series; Vol.4; Page:e364-e365. Kitpipit, T. | Thanakiatkrai, P. | Chotigeat, W.

Cloning, characterization and overexpression of a 14-3-3 x protein from oil palm (Elaeis guineensis) 2013; Plant Breeding; Vol.132; Page:701-710. Nakkaew, A. | Thitichai, N. | Nualkaew, S. | Chotigeat, W. | Phongdara, A.

Production of a polyclonal antibody to the VP26 nucleocapsid protein of white spot syndrome virus (WSSV) and its use as a biosensor 2012; Frontiers of Chemical Science and Engineering; Vol.6; Page:216-223. Thananimit, S. | Chotigeat, W. | Kanatharana, P. | Thavarungkul, P. | Saleedang, A.

The roles of ribosomal protein S3a in ovarian development of Fenneropenaeus merguiensis (DE Man) 2012; Aquaculture; Vol.338-341; Page:208-215. Navakanitworakul, R. | Deachamag, P. | Wonglapsuwan, M. | Chotigeat, W.

RpL10A regulates oogenesis progression in the banana prawn Fenneropenaeusmerguiensis and Drosophila melanogaster 2011; General and Comparative Endocrinology ; Vol.173; Page:356-363. Chotigeat, W. | Wonglapsuwan, M. | Macall, K. | Timmons, A.

Stimulating the immune response of Litopenaeus vannamei using the phagocytosisactivating protein (PAP) gene 2011; Fish & Shellfish Immunology ; Vol.31; Page:415-422. Chotigeat, W. | Deachamag, P. | Khimmakthong, U. | Pongdara, A.

Surface plasmon resonance immunosensor for rapid and specific diagnosis of melioidosis antibody 2011; The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health ; Vol.42; Page:1168-1177. Dawan, S. | Kanatharana, P. | Chotigeat, W. | Jitsuronk, S. | Thavarungkul, P.

Molecular mechanism of serotonin via methyl farnesoate in ovarian development of white shrimp: Fenneropenaeus merguiensis de Man 2011; Aquaculture ; Vol.321; Page:101-107. Chotigeat, W. | Makkapan, W. | Maikaeo, L. | Miyazaki, T.

WSSV: VP26 binding protein and its biological activity 2011; Fish & Shellfish Immunology; Vol.30; Page:77-83. Deachamag, P. | Phongdara, A. | Chotigeat, W. | Youtong, W.

Highly sensitive capacitive biosensor for detecting white spot syndrome virus in shrimp pond water 2011; JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS; Vol.173; Page:75-84. Smanhman, S. | Kanatharana, P. | Chotigeat, W. | Deachamag, P. | Thavarungkul, P.

Molecular cloning and biochemical characterization of a novel cystatin from Hevea rubber latex 2011; PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY; Vol.49; Page:244-250. Bangrak, P. | Chotigeat, W.

Translationally controlled tumor protein against apoptosis from 2-hydroxy-ethyl methacrylate in human dental pulp cells 2011; Journal of Materials Science: Materials in Medicine; Vol.2011; Page:1479-1487. Wanachottrakul, N. | Chotigeat, W. | Leggat, U.

Molecular cloning and expression of EgTCTP, encoding a calcium binding protein, enhances the growth of callus in oil palm (Elaeis guineensis, Jacq) 2010; Songklanakarin Jounal Science and Technology; Vol.32; Page:561-569. Nakkaew, A. | Chotigeat, W. | Phongdara, A.

Transfection efficiency of depolymerized chitosan and epidermal growth factor conjugated to chitosan-DNA polyplexes 2010; J. Mater Sci: Master Med; Vol.-; Page:DOI 10.1007/10856-010-3993-9. Chotigeat, W. | Supaprutsakul, S. | Wanichpakorn, S. | Leggat, U.

Characterization and Biological Activity of the Ribosomal Protein L10a of the White Shirmp: Fenneropenaeus merguiensis De Man During Vitellogenesis 2010; Marine Biotechnology; Vol.12; Page:230-240. Chotigeat, W. | Miyazaki, T. | Loongyai, W. | Wonglapsuwan, M.

Identification of a receptor for activated protein kinase C1 (Pm-RACK1), a celluar gene product from black tiger shrimp (Penaeus monodon) interacts with a protein, VP9 from the white spot syndrome virus 2009; J. Fish & shellfish Immunology; Vol.26; Page:509-514. Tonganunt, M. | Chotigeat, W. | Phongdara, A. | Saelee, N.

Cloning and characterization of pectate lyase from Hevea brasiliensis 2009; Plant Physiology and Biochemistry; Vol.47; Page:243-247. Chotigeat, W. | Duangchu, S. | Wititsuwannakul, R. | Phongdara, A.

Dynamic changes in gene expression during vitellogenic stages of the white shrimp : Fenneropenaeus merguiensis de Man 2009; Aquaculture Research; Vol.40; Page:M633-M643. Chotigeat, W. | Phongdara, A. | Wonglapsuwan, M.

Crustin protein Amk1 from black tiger shrimp (Penaeus monodon) inhibits Vibrio harveyi and Staphylococcus aureus 2008; Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.30; Page:291-296. Tonganunt, M. | Wongmanee, K. | Sartthai, S. | Chotigeat, W. | Phongdara, A.

Cloning and expression of a plastid-encoded subunit, beta-carboxyltransferase gene (accD) and a nuclear-encoded 2008; Plant Science; Vol.175; Page:497-504. Nugkaew, A. | Chotigeat, W. | Eksomtramage, T. | Phongdara, A.

The role of Pm-fortilin in protecting shrimp from white spot syndrome virus (WSSV) infection 2008; J. Fish & Shellfish Immunology; Vol.25; Page:633-637. Tonganunt, M. | Nupan, B. | Saengsakda, M. | Suklour, S. | Wanna, W. | Senapin, S. | Chotigeat, W. | Phongdara, A.

Phylogeography of Ivory shell (Babylonia areolata) in the Gulf of Thailand revealed by COI gene structure and differentiation of shell color by ITSI1 DNA 2008; Songklanakarin J. Sci Technol.; Vol.30; Page:141-146. Phongdara, A. | Hualkasin, W. | Thongchuay, W. | Chotigeat, W.

Production and Purification of Burkhoderia Pseudomallei BipD Protein 2008; The Southeast Asian J Trop Med Public Health ; Vol.39; Page:109-114. Chotigeat, W. | Visutthi, M. | Jitsuronk, S.

Automatic synchronization and distribution of biological databases and software over low-bandwidth networks among developing countries 2008; Bioinformatics; Vol.24; Page:299-301. Sangket, U. | Phongdara, A. | Chotigeat, W. | Nathan, D. | Kim, W. | Bhak, J. | Ngamphiw, C. | Tongsima, S. | Khan, A. | Lin, H. | Tan, T.

Cloning and Characterization of Progease Inhibitor from Latex of Rubber Tree (Hevea brasiliensis) 2008; วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (บศ.); Vol.8; Page:12-17. Chotigeat, W. | Musoor, A. | Phongdara, A.

Phylogeography of Ivory shell (Babylonia areolata) in the Gulf of Thailand revealed by COI gene structure and differentiation of shell color by ITS1 DNA 2008; Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.30; Page:141-146. Hualkasin, W. | Thongchuay, W. | Chotigeat, W. | Phongdara, A.

Identification a protein binding to the phagocytic activating protein (PAP) in immunized bleck tiger shrimp 2007; Aquaculture; Vol.271; Page:112-120. Chotigeat, W. | Deachamag, P. | Phongdara, A.

Isolation and Functional Characterization of a New Shrimp Ovarian Peritrophin with Antimicrobial Activity from Fenneropenaeus merguiensis 2007; Marine Biotechnology; Vol.9; Page:624-637. Loongyai, W. | Avarrd, J. | Cerutti, M. | Lubzens, E. | Chotigeat, W.

Cloning and expression of a TCTP homolog from the ovaries of banana prawn 2007; Marine Biology; Vol.150; Page:455-460. Loongyai, W. | Phongdara, A. | Chotigeat, W.

Expression of a Phagocytosis Activating Protein (PAP) gene in immunized black tiger shrimp 2006; Aquaculture; Vol.255; Page:165-172. Deachamag, P. | Intaraphad, U. | Phongdara, A. | Chotigeat, W.

Molecular cloning and expression of caspase from white shrimp Penaeus merguiensis 2006; Aquaculture; Vol.252; Page:114-120. Pongdara, A. | Wanna, W. | Chotigeat, W.

Sequence variations of the first ribosomal internal transcribed spacer of Penaeus species in Thailand 2006; Journal of Experimental Marine Biology and Ecology; Vol.331; Page:64-73. Wanna, W. | Chotigeat, W. | Phongdara, A.

Anti-tumour activities of fucoidan from the aquatic plant Utricularia aurea lour 2005; Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.27(Suppl. 3); Page:799-807. Choosawad, D. | Leggat, U. | Dechsukhum, C. | Phongdara, A. | Chotigeat, W.

Biological activity of fucoidan from leafy bladderwort (Utricularia aurea Lour.) 2005; Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.27(Suppl. 3); Page:809-815. Choosawad, D. | Phongdara, A. | Chotigeat, W.

Identification and characterization of syntenin binding protein in the black tiger shrimp Penaeus monodon 2005; Journal of Biotechnology; Vol.120; Page:135-145. Tonganunt, M. | Phongdara, A. | Chotigeat, W. | Fujise, K.

Detection of CHH/GIH activity in fractionated extracts from the eyestalk of Banana prawn 2005; Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.27(Suppl. 3); Page:789-798. Wongsawang, P. | Phongdara, A. | Chandumpai, A. | Chotigeat, W.

Molecular cloning and expression of a mammalian homologue of a translationally controlled tumor protein (TCTP) gene from Penaeus monodon shrimp 2004; Journal of Biotechnology; Vol.108; Page:219-226. Bangrak, P. | Graidist, P. | Chotigeat, W. | Phongdara, A.

Species identification of white shrimps Litopenaeus vannamei and other Penaeus sp. by using PCR-RFLP of Cytochrome Oxidase Subunit I (COI) gene 2004; Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.26; Page:467-478. Phongdara, A. | Hualkasin, W. | Wanna, W. | Chandumpai, A. | Chotigeat, W.

Effect of Fucoidan on Disease Resistance of Black Tiger Shrimp 2004; Aquaculture; Vol.233; Page:23–30. Chotigeat, W. | Tongsupa, S. | Supamataya, K. | Phongdara, A.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ