วสันต์ อติศัพท์

วสันต์ อติศัพท์

Print Friendly, PDF & Email

วสันต์ อติศัพท์

ประวัติ

นายวสันต์ อติศัพท์ (Mr. Wasant Atisabda) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2498 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมรสกับนางสุดารัตน์ อติศัพท์ มีบุตรชาย 1 คน

การศึกษา

- ค.บ.(การสอนภาษาเยอรมัน/ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2520
- ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2523
- Ed.Sp.(Educational Technology), University of Missouri-Columbia พ.ศ.2539
- Ph.D.(Higher and Continuing Education), University of Missouri-Columbia พ.ศ.2544

การฝึกอบรม ดูงาน

- Cert. in General Television Program Production พ.ศ.2525
- Radio Nederland Training Center, The Netherlands พ.ศ.2525
- Cert. in Educational Technology Cert. in Japanese Language พ.ศ.2532
- Dip. in new Media in Education University of Tsukuba, Japan พ.ศ.2532
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- ครู 3 โรงเรียนบ้านปลายแหลม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 พฤษภาคม 2520
- อาจารย์ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2521
- อาจารย์ 4 แผนกวิชาโสตทัศนศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 9 มิถุนายน 2523
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 แผนกวิชาโสตทัศนศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 กรกฎาคม 2526
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 2 มกราคม 2534
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 1 ตุลาคม 2535

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ประธานกรรมการร่างหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2526
- รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ.2527-2529
- หัวหน้าโปรแกรมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ.2530-2533
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พ.ศ.2535-2537
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2544-2547
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2551-2555
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2547 - 30 มิถุนายน 2551
- กรรมการข่าวสารข้อมูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2545-ปัจจุบัน
- กรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2546-
- กรรมการพิจารณาตำแหน่งชำนาญการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2546-
- กรรมการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ