ปราโมทย์ กระมุท

ปราโมทย์ กระมุท

Print Friendly, PDF & Email

ปราโมทย์ กระมุท

ประวัติ

นายปราโมทย์ กระมุท (Mr.Pramote Kramut) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2485 เป็นบุตรของนางกลบ กระมุท
และนางกิ้มเอี้ยน กระมุท สมรสกับนางประภัสสร กระมุท มีบุตร 2 คน
เป็นชาย 1 คนและหญิง 1 คน นายปราโมทย์ กระมุท เสียชีวิต
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559

การศึกษา

- กศบ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร พ.ศ. 2509
- ป.ชั้นสูง(วิชาชีพเฉพาะบรรณารักษ์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร พ.ศ. 2511

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ตรี ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 สิงหาคม 2511
- อาจารย์โท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตุลาคม 2513
- อาจารย์โท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตุลาคม 2519
- อาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตุลาคม 2523
- เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2544 (เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สมัยที่ 1 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2532 – 30 มิถุนายน 2536 และ
สมัยที่ 2 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2536 – 30 มิถุนายน 2540
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2540 -
1 เมษายน 2541
- กรรมการประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
- กรรมการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2536
- กรรมการดำเนินการจัดสัมมนาเรื่องศักยภาพการลงทุนของจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2536
- กรรมการดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลอิสลาม พ.ศ.2537
- กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2537-
28 สิงหาคม 2539
- กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2539

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

ปราโมทย์ กระมุท. 2515. "คนไทยกับนิสัยในการอ่าน", รูสมิแล, 1(มกราคม), 12-13, 33.
ปราโมทย์ กระมุท. 2515. "หอสมุดจอห์น เอฟ.เคนเนดี้", รูสมิแล. 1(พฤษภาคม), 38-40.
ปราโมทย์ กระมุท. 2517. "ควรจะแก้ไขสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร",
รูสมิแล, 3(กันยายน-ตุลาคม), 13-18.
ปราโมทย์ กระมุท. 2517. "โฉมหน้าใหมของการศึกษาไทย : รายงานการประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 4 กรมสามัญศึกษา", รูสมิแล, 3(มีนาคม-เมษายน), 78-79.
ปราโมทย์ กระมุท. 2517. "มองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากแผนพัฒนาฯ แผนที่ 3", รูสมิแล,
3 (พฤษภาคม-มิถุนายน), 61-63.
ปราโมทย์ กระมุท. 2528. "คุยกับนายเจริญ จันทอิสระ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี",
รูสมิแล, 9(กันยายน-ธันวาคม), 19-21.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ

นายปราโมทย์ กระมุท เป็นผู้ที่รักดนตรี และมีผลงานดนตรีมากมาย อาทิ
- เพลง “อาณาจักรศรีตรัง” รองศาสตราจารย์ วันเนาว์ ยูเด็น ประพันธ์คำร้อง อาจารย์ปราโมทย์ กระมุท ประพันธ์ทำนอง
- เพลง ร่มศรีตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะเนาะ ยูเด็น ประพันธ์คำร้อง อาจารย์ปราโมทย์ กระมุท ประพันธ์ทำนอง
- เพลง ยังไม่ลืมศรีตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น ประพันธ์คำร้อง อาจารย์ปราโมทย์ กระมุท ประพันธ์ทำนอง
- เพลงมาร์ชศึกษาศาสตร์ (เนื่องในโอกาส 40 ปีศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น ประพันธ์คำร้อง อาจารย์ปราโมทย์ กระมุท ประพันธ์ทำนอง