กวี ศิริธรรม

กวี ศิริธรรม

Print Friendly, PDF & Email

กวี ศิริธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติ

นายกวี ศิริธรรม (Mr.Kawee Siritham) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ
เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2485 ที่ตำบลสามตำบล อำเภอร่อนพิบูลย์ (ปัจจุบันขึ้นอยู่กับ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง ทั้งหมด 9 คน ของนายร่าน และนางซุน ศิริธรรม สมรสกับนางวัฒนา ศิริธรรม มีบุตรชาย 2 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ ภาษาบาลี-สันสกฤต
นายกวี ศิริธรรมได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542

การศึกษา

- เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 (แผนกอักษรศาสตร์) สมัครสอบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2505
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2515
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บาลี-สันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- ชมรมบาลี-สันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

การทำงาน

- อาจารย์ตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2517
- อาจารย์โท ระดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2519
- อาจารย์ระดับ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2520
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2527
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2532
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2534

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือน
มิถุนายน 2520 - พฤศจิกายน 2524
- ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -
ธันวาคม 2525
- เลขานุการโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2527 - กุมภาพันธ์ 2531
- ประธานกรรมการสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- รองหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2531-28 กุมภาพันธ์ 2532 ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางราชการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก
- และถึงแก่กรรมขณะดำรงตำแหน่งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หน้าที่พิเศษ
- กรรมการสโมสรไลออนส์ปัตตานี
- เลขานุการอนุกรรมการการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดปัตตานี
- เลขานุการชมรมธุรกิจก่อสร้างปัตตานี
- หัวหน้าชุดประชาสัมพันธ์ โครงการทักษิณพัฒนา กองทัพภาคที่ 4
- ประธานคณะที่ปรึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ