กนิษฐา วิเชียรเจริญ

กนิษฐา วิเชียรเจริญ

Print Friendly, PDF & Email

กนิษฐา วิเชียรเจริญ

คุณหญิง

ประวัติ

คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2463 ทีกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายมังกรและนางถนอม สามเสน สมรสกับ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ มีบุตร 3 คนเป็นชาย 2 คนและหญิง 1 คน คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งขณะที่บวชเป็นแม่ชี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2545

การศึกษา

- มัธยมบริบูรณ์ โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ พ.ศ. 2484
- ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2488
- ศึกษาต่อด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก American University, D.C. และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ L'Institut des Hautes Etudes Internationale, Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2489-2492
- ศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ที่ Haward University Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม ดูงาน

- ศึกษาดูงานศาลครอบครัวและสถานพินิจหญิงวัยรุ่น ประเทศญี่ปุ่น (จัดโดยสายการบินญี่ปุ่น) พ.ศ. 2504
- ดูงานสถานพินิจหญิงวัยรุ่น ประเทศไต้หวัน (จัดโดยสมาคมจีน-อเมริกัน) พ.ศ. 2516
- องค์การยูซอมและยูซิส เชิญไปสหรัฐอเมริกา และแวะดูงานต่างๆ คือ
- ดูงานสถานพินิจหญิงวัยรุ่น ประเทศอิสราเอล เยอรมนี และเดนมาร์ก
- ประชุมสหพันธ์นักกฎหมายสตรีนานาชาติที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี
- ดูงานศาลครอบครัว ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, นิวยอร์ก, วอชิงตัน ดี ซี, และฮาวาย
- รัฐบาลออสเตรเลีย เชิญไปดูงานศาลครอบครัว บ้านพักผู้หญิง (Women's Shelter) พ.ศ. 2520
- ได้รับทุนยูเซต และมูลนิธิเอเชีย ไปประชุม National Women's Studies Association Conference
ครั้งที่ 1 ที่ แคนซัส สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2522และได้มีโอกาสดูงานต่างๆ คือ
- ดูงานศูนย์สตรี (Women's Center) บ้านพักผู้หญิง (Women's Shelter) ที่แคนซัส วอชิงตันดีซี ซานฟรานซิสโก
- ดูงานศูนย์สุขภาพหญิงที่ลอสเองเจลลิส และศูนย์ช่วยเหลือหญิงที่ถูกข่มขืน 2 แห่ง ในนิวยอร์ก
- ดูงานสตรีศึกษา (Women's Studies) ที่ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
- ดูงานบ้านพักผู้หญิง โครงการพัฒนาสตรีและเยี่ยมสมาคมสตรี ประเทศเดนมาร์ค สวีเดน ฝรั่งเศส
เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และฮังการี
- ไปประชุม International Exchange Program เรื่องการศึกษาของสตรี โดยได้รับเชิญจาก
ศูนย์การศึกษาสตรีแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญี่ปุ่น (National Women's
Education Center, Ministry of Education, Japan) พ.ศ. 2524
- ไปประชุม Asian Women for Peace โดยได้รับเชิญจากสหพันธ์สตรีเวียดนาม ที่ประเทศเวียดนาม พ.ศ. 2527
- ได้รับเชิญจากสหพันธ์สตรีโซเวียต ประชุมครั้งแรกที่กรุงปรากค์ และมอสโค พ.ศ. 2530
- ประชุม NORIC FORUM ที่ประเทศนอร์เวย์ โดยได้รับเชิญจากสมาคมบ้านพักผู้หญิง ในสวีเดน และได้ไปบรรยายที่สมาคมสตรีหลายแห่ง ในสวีเดน พ.ศ. 2531
- ได้รับเชิญจากสหพันธ์สตรีโซเวียต ประชุมครั้งที่สอง ที่เมืองทัชเดนท์ พ.ศ. 2532
- ได้รับเชิญประชุมเรื่อง "เอดส์" ที่กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย (มิถุนายน) พ.ศ 2533
- ประชุมเรื่อง "การละเลิกสิ่งเสพติด" ที่ประเทศเดนมาร์ค (กรกฎาคม) พ.ศ. 2533
- ได้รับเชิญจาก Japan International Social Service (JISS) ประชุมเรื่อง "Our Children, Our Future" ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (1-5 มีนาคม 2536)
- ได้รับเชิญจาก Sasakawa Foundation ไปประชุมเรื่อง "International Symposium on AIDS'93" ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (25 มีนาคม 2536)
- ประชุม 4th Women in Asia Conference ที่มหาวิทยาลัยเมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย ในหัวข้อ "The Need to Shelter the Battered Women of Asia" พ.ศ. 2536
- ประชุม Third International Conference on Buddhist Women ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา จัดโดย สมาคมสตรีชาวพุทธนานาชาติ (Sakyadhita) (25-29 ตุลาคม 2536)
- บวชเป็นแม่ชี ในพุทธศาสนา ที่ Sri Dhamma Buddhist Center เมือง Dehiwala, ศรีลังกา
- ไปปฏิบัติธรรมที่วัด Amaravati Buddhist Center, Hertfordshire ประเทศอังกฤษ
(27 ตุลาคม 2536)
- ไปประชุม 10th International Conference on AIDS ที่เมือง Yokohama ประเทศญี่ปุ่น
(7-13 สิงหาคม 2537)
- ไปปฏิบัติธรรมที่วัด Amaravati Buddhist Center ประเทศอังกฤษ (7-24 กันยายน 2537)

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- สมาชิกสมาคมสตรีนานาชาติ
- สมาชิกสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ
- สมาชิกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ
- สมาชิกยุวพุทธิสมาคมฯ

การทำงาน

- ทำงานประจำแผนกสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศ
- ประจำฝ่ายอบรมองค์การยูซอม
- หัวหน้าฝ่ายควบคุมบริการบริษัทแสตนดาร์ดาแวคคั่มออยส์
- หัวหน้าแผนกกฎหมายองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ


ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- นายกสมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย
- นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2505-2508
- นายกสมาคมสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2512
- ประธานกลุ่มส่งเสริมสถานภาพสตรี (จดทะเบียเป็นสมาคม ปี 2525) พ.ศ. 2518-2525
- ประธานกรรมการฝ่ายสตรีและแรงงาน สภาสตรีแห่งชาติฯ พ.ศ. 2521-2523
- เลขาธิการมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2523-2537
- ประธานโครงการช่วยเหลือหญิงและเด็กผู้มีความเดือดร้อนเฉพาะหน้า พ.ศ. 2523-2541
- นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พ.ศ. 2525-2541
- ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพฯ พ.ศ. 2531-2541
- ประธานศูนย์เยาวชนดอนเมืองร่วมพัฒนาสังคมไทย พ.ศ. 2541
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พ.ศ. 2541
- อุปนายกสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย พ.ศ. 2541
- ประธานโครงการนำร่อง-มหาปชาบดีเถรริวิทยาลัย ในสังฆราชูปถัมภ์
- กรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
- กรรมการในคณะอนุกรรมการประสานการปฏิบัติการแก้ปัญหาธุรกิจทางเพศ ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.)
- กรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษา อาชีพ และวัฒนธรรมของ กสส.
- กรรมการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือ โสเภณีเด็กของ กสส.
- กรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ กศศ.
- กรรมการในคณะอนุกรรมการ การมีส่วนร่วมในทางสังคมและการเมืองของ กสส.
- กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลเร่ร่อนขอทาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- คณะอนุกรรมการประสานกิจกรรมองค์กรเอกชน ในคณะกรรมการอำนวยการรณรงค์วันปัองกันโรคเอดส์ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- บัตรกิตติคุณในผลงานที่สนับสนุนโครงการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-สหรัฐ
กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2518
- บัตรกิตติคุณในผลงานที่ส่งเสริมเผยแพร่การฉลองครบรอบ 200 ปี สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2519
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2531
- รางวัลสตรีดีเด่น 1 ใน 12 คน เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2533
- รางวัล Sacred Souls Award 1 ใน 5 คน จาก Culture Care Foundation, New York, สหรัฐอเมริกา โดยมีพิธีที่เมืองจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 17 ธันวาคม 2537
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2538
- โล่เกียรติคุณ บุคคลที่มีผลงานและบทบาทดีเด่น ประจำปี 2537 สาขาการแก้ไขปัญหาโสเภณี
เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2538 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) สำนักนายกรัฐมนตรี
- สตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ประจำปี 2545 จากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พ.ศ. 2545

หมายเหตุ