ไพฑูรย์ บุณยะเวศ

ไพฑูรย์ บุณยะเวศ

Print Friendly, PDF & Email

ไพฑูรย์ บุณยะเวศ

ประวัติ

อาจารย์ไพฑูรย์ บุณยะเวศ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ
เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2481 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 1
ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน ของ พ.ต.ท.เทียบ และนางพริ้ง บุณยะเวศ
สมรสกับนางสวัสดี บุณยะเวศ มีบุตร 4 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 1 คน
อาจารย์ไพฑูรย์ บุณยะเวศ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

การศึกษา

- ประกาศนียบัตรประโยคเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล พ.ศ. 2500
- อ.บ. (ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2504
- ค.ม. (บริหารและนิเทศการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ 2510
- M.A. (English Sociolinguistics) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ค วิทยาเขตคอร์ตแลนด์ พ.ศ. 2515

การฝึกอบรม ดูงาน

ดูงานการสอนในมหาวิทยาลัยประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประทศฝรั่งเศส เป็นต้น

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
- สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

การทำงาน

- ครูตรีอันดับ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2504
- อาจารย์โท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2512

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2516
- หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2521-2527
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2529-2531

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ

งานอดิเรกของอาจารย์ไพฑูรย์ บุณยะเวศ คือ อ่านหนังสือ และอาจารย์ได้ตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้ว้า จะกระทำนิพพานให้แจ้ง ส่วนเป้าหมายของการงานทั้งด้านวิชาการและด้านบริหารคือ การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จโดยรวดเร็ว และประหยัด