แวอาแซ แวหามะ

แวอาแซ แวหามะ

Print Friendly, PDF & Email

แวอาแซ แวหามะ

ดร.

ประวัติ

ดร.แวอาแซ แวหามะ เกิดที่จังหวัดปัตตานี

การศึกษา

- วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2517
- M.Sc.Analytical Chemistry, The University of New South Wales, Australia พ.ศ.2525
- Ph.D. Chemistry Virginia Poly,Ins.& State Uni. USA. พ.ศ.2534

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์สังกัด แผนกวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรจุเมื่อ 18 ตุลาคม 2518

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554

หมายเหตุ