เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

Print Friendly, PDF & Email

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ประวัติ

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2483 ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของนายสมบัติและนางสมใจ พงษ์ไพบูลย์ สมรสแล้วกับนางประคองกูล (อิศรางกูล ณ อยุธยา) พงษ์ไพบูลย์ มีบุตร 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ การประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรอง

การศึกษา

- นิิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลััยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- รับราชการในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ พ.ศ.2507-2508
- อุปสมบทและถือธุดงค์ไปสวนโมกข์ เพื่อศึกษาธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ พ.ศ.2510-2511
- ประจำกองบรรณาธิการวิทยาสาร พ.ศ.2511-2531
- แสดงภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง "พระอภัยมณี" ของสุนทรภู่ โดยแสดงเป้นพระอภัยมณี ของ "ไขโยภาพยนตร์" พ.ศ.2514
- อาจารย์ประจำวิชาการประพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ในแผนกภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี พ.ศ.2514-2515
- พนักงานฝ่ายการพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และอดีตอุปนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2516

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้ชำนาญการด้านวัฒนธรรม สังกัดศูนย์สังคีตศิลป์
- ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- อนุกรรมการด้านวัฒนธรรมภาครัฐบาล ของสำนักเยาวชน (สยช.)

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ประกอบการเรียน สำหรับนักเรียน
- นกขมิ้น
- วารีดุริยางค์
- ปี่ซังข้าวน้อย
- จ๊ะเอ๋
- ลุงเต่าลิงต้อย
- รักใคร่ไยดี
- คำทายลายแทง
- ความคิดในดอกบัว
- บ้านเก่า
- บางบทจาก "แผ่วผ่านธารน้ำไหล"

งานเขียนประจำในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
- มติชนสุดสัปดาห์
- เดลินิวส์ วันอาทิตย์
- ข่าวพิเศษ
- สารคดี
- วิทยาจารย์
- Young Executive
- ไดโนสาร

ผลงานที่ได้รับการพิมพ์เป็นเล่ม
ร้อยกรอง
- คำหยาด
- อาทิตย์พึงจันทร์
- เพียงความเคลื่อนไหว
- ช้กม้าชมเมือง
- เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว
- ฤรึก ร.ศ.200
- กรุงเทพทวารวดี
- เพลงขลุ่ยผิว
- ประคำกรอง
- วารีดุริยางค์
- ตากรุ้งเรืองโพยม
- ข้างคลองคันนายาว
- ก.ข.ขับขาน
- จ๊ะเอ๋
- ลุงเต่าลิงต้อย
- คำทายลายแทง
- รักใคร่ใยดี
- แว่วแหวในสายลม
- ขับไม้มโหรี
- เหมือนข่าวความรักจักมา

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วัฒนธรรมศึกษา) จากสหวิทยาลัยทราวดี (วิทยาลัยครูกาญจนบุรี) ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยราชภัฏ
- ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ (ภาษาและวรรณคดีไทย) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานที่ได้รับรางวัล
- "อาทิตย์ถึงจันทร์" (บทกวี) ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษ วรรณกรรมของธนาคารกรุงเทพ จำกัด พ.ศ.2516
- "ชักม้าชมเมือง" (บทกวี) ได้รับรางวัลดีเ่ด่น จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2521
- "เพียงความเคลื่อนไหว" (บทกวี) ได้รับรางวัลซีไรท์ พ.ศ.2523
- "เพลงขลุ่ยผิว" (บทกวี) ได้รับรางวัลดีเด่น จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2527
- "ก.ข.ขับขาน" (บทกวี) ได้รับรางวัลดีเด่น จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ สาขาเยาวชน พ.ศ.2527

หมายเหตุ