เจือ สุทธิวนิช

เจือ  สุทธิวนิช

Print Friendly, PDF & Email

เจือ สุทธิวนิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติ

นายเจือ สุทธิวนิช เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ
เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2473 ที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี สมรสแล้วกับนางนงลักษณ์ สุทธิวนิช มีบุตร 2 คน

การศึกษา

- ปริญญาตรี กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พ.ศ. 2502
- ปริญญาโท จาก Punjab Agricultural University, Ludhiana India พ.ศ. 2508
- ปริญญาเอก จาก University of the Philippines, Los Banos Philippines พ.ศ. 2516

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ตรี คณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พ.ศ. 2504
- อาจารย์โท คณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พ.ศ. 2505
- อาจารย์เอก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พ.ศ. 2518
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พ.ศ. 2518
- โอนมารับราชการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2519
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2533

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
- หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร
- คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- หัวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- หัวหน้าหมวดนมแพะ ภาควิชาสัตวศาสตร์

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

เจือ สุทธิวนิช. 2529. "กีฬาชนแพะ" รูสมิแล, 9
(มกราคม-เมษายน), 65-75.
เจือ สุทธิวนิช. 2538. "ไก่จุก", รูสมิแล, 9 (กันยายน-
ธันวาคม),57-64.
เจือ สุทธิวนิช. 2524. "แพะและแกะสำหรับงานอุตสาหกรรม
เกษตร" วารสารสงขลานครินทร์, 3 (กรกฎาคม-
กันยายน), 224-231.
เจือ สุทธิวนิช. 2527. รายงานการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น :
แพะพื้นเมืองภาคใต้. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
เจือ สุทธิวนิช. 2526. หลักและแนวทางการปรับปรุงพันธุ์
แพะพื้นเมืองภาคใต้. สงขลา: คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ

ปัจจุบันนายเจือ สุทธิวนิช พักอยู่บ้านเลขที่ 12/1 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2533. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: เนื่องในวาระเกษียณอายุ
ราชการ ประจำปี 2533.