เกษม สุวรรณกุล

เกษม สุวรรณกุล

Print Friendly, PDF & Email

เกษม สุวรรณกุล

ศาสตราจารย์

ประวัติ

นายเกษม  สุวรรณกุล   (Mr. Kasem Suwanakul) เชื้อชาติไทย
สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2473 ที่กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2494
- M.P.A จาก New York University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2498
- Ph.D จาก New York University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2505
- ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยจาก University of London และ Wisconsin University

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2495
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2513-2517
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2513
- รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517-2518 (ชุดนายสัญญา ธรรมศักดิ์)
- รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518 (ชุด ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช)
- รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2519
- รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520-2523 (ชุด พล.อ. เกรียงศักดิ์  ชมะนันท์)
- รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523-2526 (ชุด พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท์)
- อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520-2531
- นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วุฒิสมาชิก
- ประธานกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรมของวุฒิสภา
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศสิงคโปร์-
เลขาธิการสภากาชาดไทย
- รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- กรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล
- ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
- ที่ปรึกษากิตติมศักด ิ์ คณะกรรมการบริษัทการบินไทยจํากัด(มหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- ประธานอนุกรรมการเงินทุนเพื่อพัฒนาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการวางแผนและประสานแผนการให้ทุนรัฐบาล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ
- กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ, มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์, มูลนิธิศาสตราจารย์เกษม อุทยานิน,  มูลนิธิ ม.ร.ว. รสลิน  คัคณางค์,  มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์  ประจวบเหมาะ,  และประธานกรรมการโครงการ
- คนไทยตัวอย่างของมูลนิธิธารน้ำใจ
- กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ
- ที่ปรึกษาพิเศษของอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

 

 

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- เหรียญเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยอินสบูร์ก 18 พฤศจิกายน 2526
- Ehrenzeichen der Universitatt Innsbruck จากประเทศออสเตรีย 14 กรกฎาคม 252
- นิสิตเก่าดีเด่น สาขาอาชีพนักวิชาการประจำปี 2527 จากสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาฯ 19 มกราคม 2528
- โล่เกียรติยศ ในฐานะมีผลงานดีเด่นในราชการ จากองค์การรัฐประศาสน-ศาสตร์แห่งเอเซียตะวันออก 8 ธันวาคม 2528
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงพร้อมดวงดารา (The Great Golden order of Merit with Star) ชั้น DAS GROSSE GOLDENE จากรัฐบาลออสเตรีย 16 มกราคม 2529
- ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก (ภาษาและกิจการต่างประเทศ) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 24 กันยายน 2529
- ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 ธันวาคม 2530
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น I Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure จากรัฐบาลญี่ปุ่น 8 มกราคม 2531
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 9 มกราคม 2531
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Commandeur dans I' Ordre des Palmes
-  Academlques จากรัฐบาลฝรั่งเศส 25 กุมภาพันธ์ 2531
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยโซกะ 11 เมษายน 2531
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม 2532

หมายเหตุ

บรรณานุกรม
ศาสตราจารย์ ดร. เกษม  สุวรรณกุล : ชีวิตและผลงาน.  กรุงเทพมหานคร :                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
ศาสตราจารย์ ดร. เกษม  สุวรรณกุล : บรรณานุกรม.  กรุงเทพมหานคร :                         สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.