เกษม ลิ่มวงศ์

เกษม ลิ่มวงศ์

Print Friendly, PDF & Email

เกษม ลิ่มวงศ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ประวัติ

นายเกษม ลิ่มวงศ์ (Mr. Kasem Limwongse) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ
เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2473 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง
ทั้งหมด 10 คน ของนายวรรณะ และนางซ้วนจู ลิ่มวงศ์ สมรสกับนางอารีย์ ลิ่มวงศ์
มีบุตรธิดา 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นายเกษม ลิ่มวงศ์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก

การศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2489
- อุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ.2496
- Chirurgische Klinik, Medizinische Akadermie, Dusseldorf, Germany
- Chirurgische Universitats Klinik, Bonn-Venusberg, Germany

การฝึกอบรม ดูงาน

- ฝึกอบรม ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- ฝึกอบรม ณ Chirurgische Klinik, Medizinische Akadesmie, Dusseldorf, Germany
- ดูงาน St. Bastholomew Hospital London
- ดูงาน Universityl of Chicago, U.S.A.
- ดูงาน 6th Hospital, China
- ดูงาน University of Wisconsin, U.S.A.

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
- ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
- มูลนิธิ "ลัทธิ ณ นคร"
- ศิริราชมูลนิธิ

การทำงาน

- อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2502
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2506
- รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2510
- ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2520

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ. 2501
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2516-2520
- หัวหน้าแผนกตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบายศิริราช พ.ศ. 2530-2534
- หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระหว่าง พ.ศ. 2529-2534
-

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- เป็นหัวหน้าคณะแพทย์เดินทางไปปราบอหิวาตกโรคที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2502
- เป็นหัวหน้าคณะแพทย์เดินทางไปพัฒนาการรักษาพยาบาบที่อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี รุ่นแรก พ.ศ. 2514

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- อาจารย์ดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2527
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2533
- ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534

หมายเหตุ