อาคม พัฒิยะ

อาคม พัฒิยะ

Print Friendly, PDF & Email

อาคม พัฒิยะ

ศาสตราจารย์ พันตรี

ประวัติ

พันตรีอาคม พัฒิยะ เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2467 ที่จังหวัดสงขลา เป็นบุตรนายเมี้ยน นางเฉี้ยว มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด 6 คน อาจารย์เป็นบุตรลำดับที่ 4 ของครอบครัว
ถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2541

การศึกษา

- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Diploma in Public Administration ประเทศนิวซีแลนด์

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- รับราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ
- อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โอนเป็นอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โอนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2526

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้ากองวิจัยสังคมศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
- หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2527

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

อาคม พัฒิยะ. "ก่อนทะเลสาบจะมีเขื่อน", วารสารทักษิณคดี, 3(ตุลาคม 2535-มีนาคม 2536),
123-125.
อาคม พัฒิยะ. "การปกครองโดยทหาร", วลัญชทัศน์, 1(กันยายน-พฤศจิกายน 2514), 87-
93.
อาคม พัฒิยะ. "ลักษณะบางประการของการปกครองที่สังเกตได้จากวรรณกรรมภาคใต้",รูสมิแล, 8
(มกราคม - เมษายน 2528), 38-43.
อาคม พัฒิยะ. "วิทยาศาสตร์-มนุษยศาสตร์", มนุษยศาสตร์, 3(2515) 64-70.
อาคม พัฒิยะ. "เสรีภาพทางความคิดใน ร.ศ. 200", ปริทัศน์, 7(มีนาคม-พฤษภาคม 2513),
12-18.
อาคม พัฒิยะ. "หนังตะลุงปัจจุบันในทัศนะของคนดู", วารสารทักษิณคดี, 2(มีนาคม-มิถุนายน
2528), 59-63.
อาคม พัฒิยะ. "อันเนื่องมาจาก 'การไปประชุมทำเนียบขาว', ประชาสงเคราะห์, 7
(พฤษภาคม-มิถุนายน 2505), 35-38.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2529

หมายเหตุ

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2530. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2529. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสยาม.