อังคาร กัลยาณพงศ์

อังคาร กัลยาณพงศ์

Print Friendly, PDF & Email

อังคาร กัลยาณพงศ์

ประวัติ

นายอังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2469 ที่ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายเข็บ และนางขุ้ม สมรสกับนางอุ่นเรือน
มีบุตรธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
นายอังคาร กัลยาณพงศ์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2484
- ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

กวีและจิตรกร

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- รางวัลกวีดีเด่น ของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประธีป พ.ศ. 2515
- รางวัลซีไรต์ จากปณิธานกวี พ.ศ. 2529
- ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2532
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2542

หมายเหตุ