หะสัน หมัดหมาน

Print Friendly, PDF & Email

หะสัน หมัดหมาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นายหะสัน หมัดหมาน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การศึกษา

- B.A.(English Literature), Faculty of Language and Translation, Al- Azhar University, Cairo, Egypt พ.ศ. 2513
- M.A. (Islamic Studies), Department ofReligion, Temple University Philadelphia, PA, USA. พ.ศ. 2529
- Ph.D. (Middle East Studies-Arabic), The University of Utah, Salt Lake City, USA. พ.ศ.2533

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- รับราชการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี 2515 - 2544
- ตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 15 มิถุนายน 2541-31 กรกฎาคม 2545

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ