หริส สูตะบุตร

หริส  สูตะบุตร

Print Friendly, PDF & Email

หริส สูตะบุตร

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นายหริส สูตะบุตร เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2479 ที่กรุงเทพมหานคร สมรสแล้วกับนางจารุณี สูตะบุตร มีบุตร 3 คน

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล M.I.T สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2501
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล M.I.T สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2503
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์คลีย์ สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2507

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- เริ่มรับราชการตำแหน่ง ครูโท วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี 12 ก.พ.2508

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี พ.ศ.2515-2525
- หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี พ.ศ.2528-2535
- ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี พ.ศ.2527-2529
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี พ.ศ.2529-2532
- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน พ.ศ.2530-2535
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี พ.ศ.2532-2535
- อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี พ.ศ.2538-2541
- รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ.2538-
- ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก.ค.2541-ต.ค.2541
- รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ พ.ศ.2542-2545
- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2541-ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ.2542-ปัจจุบัน

หน้าที่พิเศษ
- เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2517
- ที่ปรึกษาทางวิชาการของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2519
- กรรมการปรรับปรุงกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ พ.ศ.2520
- กรรมการนโยบายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2521-2525
- กรรมการนโยบายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2529-2533
- กรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
- อนุกรรมการส่งเสริมการแต่งตำราของโครงการส่งเสริมการแต่งตำราของทบวงมหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2522
- คณะทำงานเขียนแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
- อนุกรรมการวางแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและประสานแผนสิ่งแวดล้อม ในการวางแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน พ.ศ.2523
- กรรมการพิจารณาปัญหาอัตราค่าโดยสารรถยนต์ประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ พ.ศ.2524
- ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของศูนย์วิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการสำนักเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2525
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน พ.ศ.2525-2528
- ประธานอนุกรรมการวางแผนพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
- กรรมการนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน พ.ศ.2526
- กรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 6 ของวิทยาเขตธนบุรี พ.ศ.2528
- กรรมการที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2531-2538
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานฝ่ายวิชาการ พ.ศ.2534-2535
- อกม.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนา พ.ศ.2534-
- อกพ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการวางแผนและประสานแผนการให้ทุนรัฐบาลสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาชาอื่นของกพ. พ.ศ.2534-ปัจจุบัน
- อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและการพัฒนากำลังคนในภาครัฐ พ.ศ.2534-
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ.2535-ปัจจุบัน
- รองประธานที่ปรึกษาโครงการรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติอัด CNG เป็นเชื้อเพลิงของ ขสมก. พ.ศ.2535-2539
- กรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2535-2538
- กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ๑๓ ก.ค. 2536-2540
- อกพ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ คณะที่ 3 ด้านการจัดสรรทุนรัฐบาล และเตรียมกำลังคนภาครัฐ พ.ศ.2544–2546

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

หริส สูตะบุตร หล่อโลหะ Tokyo : The Association for International Technical
Promotion , 2517.
หริส สูตะบุตร เครื่องสูบและเครื่องอัด Tokyo : The Association for International
Technical Promotion , 2527.

งานศึกษาและวิจัยเชิงนโยบาย
2531 – 2532 - โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยโครงการของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

- แผนหลักของอุดมศึกษาในประเทศไทย
2532 – 2546 งานที่ทำให้ทบวงมหาวิทยาลัย
2527 - รายงานเรื่อง สถานภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย งานที่ทำตามความต้องการของ USAID
2523 - รายงานเรื่อง “Framework of Future Science and Technology Development Plan”
2523, 2528 - ร่วมในการทำแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 และ 6

ตำรา
2526 - “เครื่องสูบและเครื่องอัด” พิมพ์โดย The Association for International Technical Promotion, Tokyo, Japan
2517 - “หล่อโลหะ” พิมพ์โดย The Association for International Technical Promotion, Tokyo, Japan

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- รางวัลกองทุนอนุสรณ์ จอห์น เอ เอกิ้น ประจำปี 2534 ในฐานะเป็นอาจารย์ดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ได้รับรางวัล PTIT Distinguished Fellow ประจำปี 2543-2544 ในฐานะบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาวิชาชีพทางด้านวิศวศึกษา จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ

ปัจจุบันนายหริส สูตะบุตร พักอยู่บ้านเลขที่ 8 ซ.อรรคพัฒน์ สุขุมวิท 49 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ที่ทำงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 91 ถ.สุขสวัสดิ์ 48 บางมด ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140