สุวิทย์ บุญช่วย

สุวิทย์ บุญช่วย

Print Friendly, PDF & Email

สุวิทย์ บุญช่วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติ

สุวิทย์ บุญช่วย เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2490

การศึกษา

- B.Sc.(Mathematics) University of Manila, Philippines, 2511
- M.A. (Educational Administration and Supervision) Federal City College,
USA., 2517
- Ed.D.(Educational Administration) West Virginia University, USA., 2522

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- พนักงาน (ครูตรี) ระดับ 3 เทศบาลนครกรุงเทพ พ.ศ. 2513-2515
- อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2523
- อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2524
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2526
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2530
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2533-2550

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษา พ.ศ. 2526-2527
- เลขานุการสภาอาจารย์ พ.ศ. 2528-2529
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2528-2531
- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก คณะศึกษาศาสตร์ (คนแรก) พ.ศ. 2531-2533
- ผู้จัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2531-2534
- หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2534-2536
-ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2540 - 2548

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

ประเภทงานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์
วัน เดชพิชัย, สุวิทย์ บุญช่วย และพล แสงสว่าง. 2537. "โครงการอนุบาลชนบท :
กรณีศึกษาเฉพาะ จังหวัดปัตตานี". วารสารศึกษาศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9 (ฉบับพิเศษ 1) 91-113.
อำภา บุญช่วย, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และสุวิทย์ บุญช่วย. 2544. "การสังเคราะห์
งานวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ศึกษาในพื้นที่ภาค
ใต้". วารสารสงขลานครินทร์. ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 7 (พ.ค.-
ส.ค.) 171-192.

1.2 รายงานการวิจัย
สุวิทย์ บุญช่วย. 2526. รายงานวิจัยเรื่อง "บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่องานบริหารทั่วไป งานด้านวิชาการ และงานด้าน
กิจการนักเรียน".
สุวิทย์ บุญช่วย. 2531. รายงานวิจัยเรื่อง "บทบาทของครูใหญ่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในการปรับปรุงการเรียนการสอน".
สุวิทย์ บุญช่วย, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และอำภา บุญช่วย. 2541. รายงานการวิจัย
เรื่อง "เจตคติของครู ผู้ปกครองและนักเรียนต่อโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้"
วัน เดชพิชัย, ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม, สุวิทย์ บุญช่วย และสุเทพ สันติวรานนท์. 2541.
รายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลโครงการทักษิณพัฒนา ปี 2541”.

ประเภทหนังสือและตำรา
สุวิทย์ บุญช่วย. 2526. การบริหารโรงเรียน : ทฤษฎีและปฏิบัติ. ปัตตานี: ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

ประเภทบทความทางวิชาการ
สุวิทย์ บุญช่วย. 2525. "อาชีพ-ระบบราชการ : ข้อขัดแย้งในสถาบันทางการศึกษา".
พิชญ์ 1 (มิถุนายน - กันยายน 2525) 1-4.
สุวิทย์ บุญช่วย. 2526. "บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน : ความสมดุลย์ในภาระกิจ". พิชญ์
4 (มิถุนายน - กันยายน 2526) 17-22.
สุวิทย์ บุญช่วย. 2526. "ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นำทางวิชาการ". พิชญ์
4 (มิถุนายน - กันยายน 2526) 59-66.
สุวิทย์ บุญช่วย. 2535. "ผู้นำกับการสร้างวัฒนธรรมองค์การ". วารสารศึกษาศาสตร์.
9 (มิถุนายน) 68-73.
สุวิทย์ บุญช่วย. 2537. "การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ภาคใต้. วารสารศึกษาศาสตร์. 9 (ฉบับพิเศษ 1) 15-27.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ