สุนาลินี นิโครธานนท์

สุนาลินี  นิโครธานนท์

Print Friendly, PDF & Email

สุนาลินี นิโครธานนท์

รองศาสตาราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.

ประวัติ

สุนาลินี นิโครธานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 247

การศึกษา

- เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2496
- M.S. (Industrial Manufacturing Pharmacy) College of Pharmacy, Columbia University, New York, พ.ศ. 2502
- M.A. (Teaching English as a Second Language) Teacher College, Columbia University,New York, พ.ศ. 2504
- Ph.D. (Clinical Pharmacy), School of Pharmaceutical Science, Purdue University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2512

การฝึกอบรม ดูงาน

ได้รับทุน ASTEF ของรัฐบาลฝรั่งเศส ไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2508

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- เภสัชกรโรงงานอุตสาหกรรมยา 1 ปี
- เภสัชกรร้านยา 1 ปี
- ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการโรงเรียนพิสนท์สุขการ พ.ศ. 2498
- เข้ารับราชการอาจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2505
- เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2531

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516
- รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2531
- คณบดี(คนแรก) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522–2530
- กรรมการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำแหน่งเหรัญญิก พ.ศ. 2519-2520

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- เป็นผู้เริ่มต้นและรับผิดชอบวิชาเลือก วิชาเครื่องสำอาง
- จัดประชุมวิชาการเครื่องสำอางเป็นครั้งแรก พ.ศ. 2515
- เป็นผู้ทำโลชันทาผิวและยาหม่องออกจำหน่ายในงานจุฬาฯ วิชาการ สาธิตการทำยาเตรียมรูปแบบต่าง ๆ และเครื่องสำอาง ได้รับความสนใจจากประชาชน มีข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศเริ่มตื่นตัว พ.ศ. 2516
- เป็นผู้เริ่มต้นและรับผิดชอบวิชาเลือก วิชาเภสัชกรรมคลินิก หลังจากเปิดสอนวิชาเครื่องสำอาง 1 ปี
- เป็น advisor นิสิตปริญญาโทรุ่นแรก
- ได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นผู้ติดต่อขอพื้นที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่
ของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งคือสถานที่ที่เป็นที่ตั้งคณะเภสัชศาสตร์ปัจจุบันนี้ และให้ติดต่อสำนัก
งบประมาณเพื่อของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนในเฟสเริ่มต้น
- เป็นผู้เขียนโครงการเพื่อขอจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2521 และรับนักศึกษารุ่นแรก พ.ศ. 2522
- ส่งเสริม ขอทุน ให้อาจารย์ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท และเอกในต่างประเทศ
- ก่อสร้างอาคารคณะเภสัชศาสตร์จนครบถ้วน รวมทั้งจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผลงานทางวิชาการ

- สุนาลินี นิโครธานนท์. ม.ป.ป. คู่มือปฏิบัติการเภสัชกรรม 1. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- สุนาลินี นิโครธานนท์. ม.ป.ป. คู่มือปฏิบัติการยาเตรียมรูปแบบต่าง ๆ. สงขลา:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2534
- รางวัลเภสัชกรเกียรติคุณ ประจำปี 2550 จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
พ.ศ. 2550

หมายเหตุ