สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

Print Friendly, PDF & Email

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2527
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2538
- Doctor of Philosophy (Nursing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2553

การฝึกอบรม ดูงาน

- เข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ประชุม (ประชุม) 1/11/2559 - 1/11/2559
- ประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Sigma Theta tau International Honor Society of Nursing Phi Omega Chapter-at Large เรื่อง Leadership Development Through Graduate Education Research and Practice ประชุม (ประชุม) 14/9/2559 - 15/9/2559
- อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการอบรมและศึกษาดูงานการป้องกันและจัดการรักษาพยาบาลผู้เป็นเบาหวาน ฝึกอบรมเพื่อทำวิจัย (อบรม) 29/8/2559 - 9/9/2559
- สัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริหาร (สัมมนา) 29/7/2559 - 29/7/2559
- ประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคุณภาพ" บริการฯ (ประชุม) 25/5/2559 - 27/5/2559
- อบรมระยะสั้น/ศึกษาดูงานเรื่อง อบรมระยะสั้นหลักสูตรการอบรมและการศึกษาดูงานการป้องกันและการจัดการรักษาพยาบาลผู้เป็นเบาหวาน วิชาชีพ (ศึกษาดูงาน) 16/5/2559 - 27/5/2559
- โครงการผู้บริหารพบบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 28/3/2559 - 28/3/2559
- อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน" การศึกษา (อบรม) 8/3/2559 - 8/3/2559
- โครงการ AUN QA บริหาร (ประชุม) 1/3/2559 - 2/3/2559
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการ 5/1/2559 - 5/1/2559
- อบรม "การเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF" รุ่นที่ 3 วิชาชีพ (อบรม) 1/1/2559 - 1/1/2559
- ประชุมมาตรฐาน ICM-WHO Core Competency for Midwifery สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านการผดุงครรภ์ ระยะสั้น วิชาชีพ (ประชุม) 15/12/2558 - 15/12/2558
- โครงการจัดทำข้อสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ช่วงที่ 1 การศึกษา (ประชุม) 27/10/2558 - 29/10/2558
- ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยฯ เรื่อง Medicine beyond the boundaries บริการฯ (ประชุม) 5/8/2558 - 7/8/2558
- หลักสูตร "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" วิจัย (อบรม) 3/8/2558 - 7/8/2558


สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

รักษาการตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ระหว่าง 1 กันยายน 2559 - 2 กุมภาพันธ์ 2560

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
- หน่วยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน. เป็นหัวหน้าโครงการ
- ผลของดนตรีมาร์ชและรื่นเริงต่อระยะเวลาในการคลอด ความรู้สึกมีพลัง การควบคุมตนเอง และความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 2 ของการคลอด
The effects of Marching and Cheerful music on length of tim, sense of having power, self-control, and fear of childbirth of woment in the second stage labor. เป็นผู้ร่วมโครงการ
- ผลของโปรแกรมการรับประทานอาหารอย่างมีสติและการออกกำลังกายแบบโยคะต่อระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานชนิดที่ GDM A1
The effects of mindfulness eating and yoga exercise program on blood sugar levels of pregnant women with gestational diabetes mellitus (GDM A1) เป็นหัวหน้าโครงการ
- ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบไทชิต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และภาวะสุขภาพของสตรีหลังคลอดที่มีประวัติเป็นเบาหวานชนิดที่สอง
The effects of tai chi qigong exercise on plasma glucose levels and health status of postpartum Thai women with type 2. เป็นหัวหน้าโครงการ
- การเปรียบเทียบผลของท่า PSU Cat สลับนอนศีรษะสูงร่วมกับการฟังดนตรีผ่อนคลาย และการได้รับออกซิโตซินต่อระยะเวลาของระยะก้าวหน้าของการคลอดและความปวดในมารดาครรภ์แรก
The comparisons the effects of applying PSU cat position alternate with upright position undrr relaxing music and receiving oxytocin on active phase of labor and labor pain in primiparous women. เป็นผู้ร่วมโครงการ
- การรับรู้และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของสตรีที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก
Normalizing Desired Health: Perception and Process of Modifying Health Behavior for Controlling Blood Glucose and Lipid among Thai Women with Metabolic Syndrome. เป้นหัวหน้าโครงการ
- ผลของโปรแกรมการรับประทานอาหารอย่างมีสติและการออกกำลังกายแบบโยคะต่อระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิด GDM A1
The effects of mindfulness eating and yoga exercise program on blood sugar levels of pregnant women with gestational diabetes mellitus (GDM A1). เป้นหัวหน้าโครงการ
- ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิคในสตรีที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงก่อนเป็นโรคเบาหวาน
Effects of Self-Management of Prediabetes Program on Metabolic Syndrome among Women with Prediadetes. เป้นหัวหน้าโครงการ
- ผลของโปรแกรมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอดโดยพยาบาลต่อระดับความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก
- ผลของการใช้คู่มือเตรียมคลอดสองภาษา (พม่า-ไทย) ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภ์พม่า
- ประสบการณ์ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง 6 เดือน
- ประสบการณ์การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน
Lived Experience of Self-monitoring of Blood Glucose among Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus. เป็นหัวหน้าโครงการ
- การศึกษากราฟ PSU Pain Curve และการทำนายความก้าวหน้าของการคลอด
The study of the PSU Pain Curve and the prediction of progress of labor. เป็นผู้ร่วมโครงการ
- ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิคในสตรีที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงก่อนเป็นโรคเบาหวาน
Effects of Self-Management of Prediabetes Program on Metabolic Syndrome among Women with Prediadetes. เป็นหัวหน้าโครงการ
- ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน. เป็นผู้ร่วมโครงการ
- กระบวนการจัดการดูแลสุขภาพตนเองของสตรีที่มีประจำเดือนผิดปกติจากภาวะถุงน้ำรังไข่. เป็นหัวหน้าโครงการ
- ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเชิงรุกร่วมกับการมีส่วนร่วมของสามีต่อความตั้งใจในการเว้นช่วงการมีบุตรในมารดาหลังคลอดมุสลิมที่มีภาวะเสี่ยง
- ผลของการจัดท่าคลอดนอนตะแคงซ้ายศีรษะสูงร่วมกับการเบ่งคลอดแบบธรรมชาติต่อระยะที่ 2 ของการคลอด ความสุขสบายของผู้คลอดครรภ์แรก

ผลงานทางวิชาการ
- ทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 2551 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14, 542-552
- ผลของการสอนด้วยสื่อวิดีทัศน์ต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล 2551 สงขลานครินทร์เวชสาร, 26, 111-121
- Weighing Distress: Decision Making Surrounding Management of Preqnaney Experience among HIV-Infected Thai Women 2553 Health Care for Women international
- ผลของการสอนด้วยสื่อวิดีทัศน์ต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล 2551 สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(2), 111-121รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558

หมายเหตุ