สุนทร โสตถิพันธุ์

สุนทร โสตถิพันธุ์

Print Friendly, PDF & Email

สุนทร โสตถิพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นายสุนทร โสตถิพันธุ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ
เกิดที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สมรสแล้วกับ ดร.รพีพร โสตถิพันธุ์ มีบุตรชาย 2 คน
นายสุนทร โสตถิพันธุ์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

การศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2505
- ม.ศ. 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ พ.ศ. 2505-2507
- วท.บ.(ชีววิทยาทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507-2511
- M.Sc. (Applied Entomology) University of Newcastle Upon Tyne ประเทศอังกฤษ (ชิงทุนโคลัมโบได้ที่ 1 ประเภทสอบแข่งขันทั่วไป)
- Ph.D.(Zoology) University of Manchester ประเทศอังกฤษ (ได้ทุนส่วนหนึ่งจากโครงการเงินกู้ World Bank ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

การฝึกอบรม ดูงาน

- หลักสูตรอุดมศึกษา Theory and Practice of Higher Education ที่สถาบัน Higher Education Advisory and Research Unit (HEARU) มหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการบริหารมหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร University Management จัดโดย British Council ณ ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2536
- ดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ EPA (Environmental Protection Agency) สหรัฐอเมริกา
- ร่วมสัมมนาเรื่อง River/Lake Approaches to Environmentally Sound Management of Water Resources ที่ UNCRD (United Nations Centre for Regional Development) เมือง Nagoya ฐานะผู้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในทีมงานของศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
- ดูงานการจัดการแหล่งน้ำที่ Laguna de Bay ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก UNCRD และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ดูงานเรื่อง การบริหารงานมหาวิทยาลัย ณ University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ กรกฎาคม 2538
- ดูงานเรื่อง การบริหารงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัย
ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 8-25 ตุลาคม 2538
- ดูงานเรื่อง การพัฒนางานกิจการนิสิตนักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 21-28 กันยายน 2539

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2521-2527
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2527-2531
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา พ.ศ. 2532-2533
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2534-2540 (2 สมัย)
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2540-2543
- กรรมการที่ปรึกษา สาขาชีววิทยา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
- หัวหน้าคณะทำงานศึกษาและเสนอรูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษารูปแบบใหม่
- อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

บุญเกื้อ วิถีธรรม, สุนทร โสตถิพันธุ์, พิมพา ศิลาวัชนาไนย. 2530. นิเวศวิทยา
ของแมลงภาคปฏิบัติ. สงขลา: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
สุนทร โสตถิพันธุ์. 2534. พฤติกรรมของสัตว์. สงขลา: ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สุนทร โสตถิพันธุ์. 2528. หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์. สงขลา: ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- รับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2541
- อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2547 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ