สุจินต์ จินายน

สุจินต์ จินายน

Print Friendly, PDF & Email

สุจินต์ จินายน

ศาสตราจารย์

ประวัติ

นายสุจินต์ จินายน (Mr.Sujin Jinahyon) เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2478 ที่ตำบลเสาชิงช้า
อ.พระนคร กรุงเทพ สมรสแล้วกับคุณสิริวรรณ จินายน (วิมลโนธ) มีบุตรชาย 1 คน

การศึกษา

- ประโยคมัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก พ.ศ. 2488-2496
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2496-2498
- B.S. (Plant Genetics) University of California at Berkeley พ.ศ. 2498-2501
- M.S. (Genetics) Iowa State University พ.ศ. 2501-2503
- Ph.D. (Plant Breeding) Iowa State University พ.ศ. 2506-2509

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงาน ก.พ. มาปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2503-2504
- บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 3 มกราคม 2504
- อาจารย์โท แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ คณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2504-2510
- อาจารย์โท แผนกวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตร พ.ศ. 2510-2511
- อาจารย์เอก แผนกวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตร พ.ศ. 2511-2517
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร พ.ศ. 2517-2522
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522-2529
- ศาสตราจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2529-2530
- ศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2530-2538
- ข้าราชการบำนาญ พ.ศ.2538-ปัจจุบัน


ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ ฝ่ายพืชไร่ คณะเกษตร พ.ศ. 2510-2511
- ผู้ประสานงานโครงการวิจัยข้าวโพด-ข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2509-2512, 2514-2522, 2529-
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพด-ข้าวฟ่าง แห่งชาติ อ.ปากช่อง
จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2521-2522
- หัวหน้าโครงการวิจัย "พันธุศาสตร์และการผสมพันธุ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของ
ข้าวโพดในประเทศไทย" พ.ศ. 2503-2522
- คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522-2530
- ผู้ประสานงานโครงการวิจัยพืชผักเขตร้อน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยพืช
ผักนานาชาติ (AVRDC) พ.ศ. 2529-
- หัวหน้าโครงการวิจัย "Development Oriented Research on Agrarian System"
ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส พ.ศ. 2529
- รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2529-
2533
- กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พ.ศ. 2531
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2532
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2533-2535
- อ.ก.ม.วิสามัญ เกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
- อ.ก.ม.วิสามัญ เกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
- ประธาน อ.ก.ม.วิสามัญ เกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533-2538
- กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533-2535
- อนุกรรมการทำงานวิจัยระบบเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2533
- กรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
- กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534
- กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534
- รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาด้านพืชศาสตร์ พ.ศ. 2534
- รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2535-2536
- ข้าราชการบำนาญ พ.ศ. 2538
- สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2539-2543
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539-2546
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2545
- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2544-2549
- ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2545
- อนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(ส.ว.ท.ช.) พ.ศ. 2546
- ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศ.ช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2546
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
- กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ว.ส.อ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
- อุปนายก สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - - นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
- นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
- กรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ(กพอ.) พ.ศ. 2549-2551
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2535-2543, 2552-2556

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- Sigma Xi และ Gamma Sigma Delta. Honorary Society. Iowa State University Chapter พ.ศ. 2509
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2517 รางวัลที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่องการใช้เชื้อกรรมพันธุ์ของข้าวโพด ให้เป็นประโยชน์ในประเทศไทย พ.ศ. 2517
- Award of Honor. Agricultural Science Society of Thailand. In recogmition of the Contribution to the successful devctopment of corn Varieties พ.ศ. 2518
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2523
- ภาคีราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2526
- Award of Honor. Agricultural Science Society of Thailand. In recognition of the Promotion and development of Maize พ.ศ. 2529
- เครื่องอิสริยาภรณ์ จากรัฐบาลฝรั่งเศส ชั้น "ออฟฟิซิเอร์" สาขาเกียรติคุณทางเกษตร "Officier du Merite Agricole" พ.ศ. 2531
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2533 กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากรัฐบาลฝรั่งเศส ชั้นออฟฟิซิเอร์ สาขาเกียรติคุณทางการเกษตร
Offier du merite Agricole พ.ศ. 2536
- รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. 2540 สาขานักวิชาการเกษตร นักพัฒนาการเกษตร
พ.ศ. 2540
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2541
- รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมาคมนักรเยนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2542
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2544
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2547

หมายเหตุ