สิปปนนท์ เกตุทัต

Print Friendly, PDF & Email

สิปปนนท์ เกตุทัต

ประวัติ

นายสิปปนนท์ เกตุทัต (Mr. Sippanondha Ketudat) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2473 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 9 คน ของน.อ. พระยาทะยานพิฆาต (ทิพย์ เกตุทัต) และคุณหญิงถนอม ภมรสูต สมรสแล้วกับนางเอมิลี เกตุทัต (เคลเวนเจอร์) มีบุตรธิดารวมทั้งหมด 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรม
นายสิปปนนท์ เกตุทัต ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2549

การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พ.ศ. 2485
- มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนันทนศึกษา พ.ศ. 2489
- มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2491
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนีย ณ ลอสแองจะลิส พ.ศ. 2496
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2497
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2500
- นักวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสสาซูเสตส์ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2500-2501
- นักวิจัยสมทบ สถาบันวิจัยแห่งชาติอาร์กอนน์ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2503-2505
- นักวิจัยอาเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลด์ สถาบันเอ็ดดวดซินเติล สถาบันเทคโนโลยีดาร์มสตัทต์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2508-2509
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 18 พ.ศ. 2519

การฝึกอบรม ดูงาน

- เดินทางไปศึกษา ดูงาน ทำงาน ประชุมวิชาการประมาณ 40 ประเทศในเอเซีย โอเซียเนีย อัฟริกา ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในระหว่าง พ.ศ. 2492-2537

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- เดินทางไปศึกษา ดูงาน ทำงาน ประชุมวิชาการประมาณ 40 ประเทศในเอเซีย โอเซียเนีย อัฟริกา ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในระหว่าง พ.ศ. 2492-2537

การทำงาน

- อาจารย์ตรี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2501-2502
- อาจารย์โท ภาควิชาฟิสิกส์ฯ พ.ศ. 2502-2504
- อาจารย์เอก ภาควิชาฟิสิกส์ฯ พ.ศ. 2504-2508
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ฯ พ.ศ. 2508-2511
- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ฯ พ.ศ. 2511-2514
- ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ฯ พ.ศ. 2514
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523-2524
- ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ฯ พ.ศ. 2524-2527
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2534-2535
- ประธานกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน(2537)
- ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน(2537)

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ด้านการบริหาร
- ผู้ช่วยเลขานุการ คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2503-2508
- เลขานุการ คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2509-2510
- ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย สภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2510-2515
- เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2518-2524

ด้านการเมือง
- สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2516-2518
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2516-2518
- ประธาน คณะกรรมการการที่ปรึกษาด้านการศึกษาและสังคมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2519-2520
- ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2523
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523-2524
- สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2526-2532
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2534

ด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ
- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2527-2534

ระดับนานาชาติ
- รองผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการ องค์การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมส) พ.ศ. 2515-2517
- กรรมการ สภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา และคณะกรรมการการบริหารสถาบันฯ สิงคโปร์ พ.ศ. 2517-2524
- รองประธาน คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ สิงคโปร์ พ.ศ. 2518-2521
- ประธาน คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ สิงคโปร์ พ.ศ. 2521-2524
- กรรมการ สภาเทคโนโลยีแห่งเอเชียและคณะกรรมการการบริหาร พ.ศ. 2518-2524
- กรรมการ สภาการศึกษาและพัฒนานานาชาติ นิวยอร์ค พ.ศ. 2518-2529
- กรรมการ สถาบันวางแผนการศึกษานานาชาติ ปารีส พ.ศ. 2523-2530
- กรรมการ สภาที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาและการพัฒนานานาชาติ มหาวิทยาลัยอิสระกัวดาลาฮารา เม็กซิโก พ.ศ. 2523-2529
- กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ อาร์มิเดล นิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย พ.ศ. 2520-2528
- กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สารานุกรมนานาชาติ ด้านการศึกษา สำนักพิมพ์เพอร์กามอน พ.ศ. 2523-2528

การให้คำแนะนำปรึกษา
- กรรมการ คณะที่ปรึกษาด้านการศึกษา ธนาคารโลก พ.ศ. 2520-2521
- กรรมการ คณะที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการพัฒนามูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์ พ.ศ. 2522-2524
- ที่ปรึกษา ด้านนโยบายการศึกษาและการพัฒนา องค์การพัฒนานานาชาติแห่งคานาดา (CIDA) พ.ศ. 2525
- ที่ปรึกษา ด้านการศึกษาและสังคมชายฝั่งทะเลตะวันออก บริษัท คูเปอร์ไลแบรนด์ และเพื่อน พ.ศ. 2525
- ประธาน คณะกรรมการการประเมินผลความร่วมมือระหว่างยูเนสโก และธนาคารโลก ด้านการศึกษา พ.ศ. 2526-2527

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานด้านการศึกษา
1. รับผิดชอบงานวางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 1-5
2. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลายฉบับ ในฐานะกรรมการโดยตำแหน่ง (ระหว่าง พ.ศ. 2517-2526) และในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ระหว่าง พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน)
3. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นเจ้าของเรื่องในการกระจายมหาวิทยาลัยไปยังส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. รับผิดชอบการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520
5. ในฐานะประธานกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา รับผิดชอบงานปฏิรูปการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2517-2518
6. รับผิดชอบการโอนการบริหารการศึกษาประชาบาล ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปสู่กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดระบบการบริหารประถมศึกษาใหม่ ซึ่งบริหารโดย คณะกรรมการประถมศึกษาระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย
ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ รวมประมาณ 40 เรื่อง

ผลงานด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ
- ก่อตั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น และดูแลประสานงานการก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ผลงานด้านการเมือง
1. รับผิดชอบงานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523-2524
2. รับผิดชอบงานกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2534

ผลงานทางวิชาการ

สิปปนนท์ เกตุทัต. "การจัดการศึกษากับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม",วารสารการศึกษาแห่งชาติ,
17(สิงหาคม-กันยายน 2526), 65-76.
สิปปนนท์ เกตุทัต. "การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขใน
บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก", วารสารการ
ศึกษาแห่งชาติ, 17(มิถุนายน-กรกฎาคม
2526), 59-65.
สิปปนนท์ เกตุทัต. "ข้อคิดเห็นทางการศึกษา", คุรุ
ปริทัศน์, 5(ตุลาคม 2523), 28-34. ผลกระ
ทบจากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ต่อการเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา บทบาทของสถาบันผลิต
ครูและการปรับปรุงประถมศึกษา.
สิปปนนท์ เกตุทัต. "โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกและการศึกษา", วารสารการศึกษา
แห่งชาติ, 16(สิงหาคม-กันยายน 2525), 13-
43.
สิปปนนท์ เกตุทัต. "แนวคิด เรื่องการให้บริการคำปรึกษา
แนะนำของมหาวิทยาลัย", วารสารการศึกษาแห่ง
ชาติ, 17(ตุลาคม-พฤศจิกายน 2525), 74-84.
บทคัดย่อหน้า 74 เอกสารประกอบการประชุมผู้
บริหารจุฬาฯ ณ โรงแรมแกรนด์พาเลซ พัทยา
ชลบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2525.
สิปปนนท์ เกตุทัต. "บทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่",วารสารการศึกษาแห่งชาติ,
33(ตุลาคม 2531-มกราคม 2532),82-94.
สิปปนนท์ เกตุทัต. "รูปแบบการบริหารการศึกษา
ประชาบาล", พัฒนบริหารศาสตร์, 20(มกราคม
2523), 76-88.
สิปปนนท์ เกตุทัต. "เอกภาพทางการบริหารการศึกษาของ
ไทย", วารสารการศึกษาแห่งชาติ, 13(เมษายน-
พฤษภาคม 2522), 39-51.
สิปปนนท์ เกตุทัต และวิชัย ตันศิริ. "การพัฒนาสังคม
สมัยใหม่ เทคโนโลยีและมรดกทางวัฒนธรรม :
มองในแง่ไทย", วารสารการวิจัยทาง
การศึกษา, 16(มกราคม-มีนาคม 2529), 33-
42.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ประกาศนียบัตร กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ. 2524
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2524
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2529
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี พ.ศ. 2535
- เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2535
- พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2540

หมายเหตุ