สามารถ อังศุสิงห์

สามารถ อังศุสิงห์

Print Friendly, PDF & Email

สามารถ อังศุสิงห์

เภสัชกร ศาสตราจารย์ ดร. พันโท

ประวัติ

นายสามารถ อังศุสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 ณ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรของนบุตรของขุนราชภัฎโภคากร นายด่านศุลกากร และนางทองม้วน อังศุสิงห์
นายสามารถ อังศุสิงห์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2540

การศึกษา

ม.8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- นายกเภสัชกรรมสมาคม พ.ศ.2512-2518
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2532-2533
- สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
- กรรมการมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- อนุกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข สภาความมั่นคงแห่งชาติ
- อนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
- กรรมการจัดทำตำรับยา ประเทศไทย
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเภสัชเคมี

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ปริญญาเภสชัศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2518
- เภสัชกรดีเด่นสาขาเภสัชการอุตสาหกรรม จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2524

หมายเหตุ