สวัสดิ์ สกุลไทย์

สวัสดิ์ สกุลไทย์

Print Friendly, PDF & Email

สวัสดิ์ สกุลไทย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ประวัติ

นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2465 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน ของนายบุญ และนางคร้าม สกุลไทย์ สมรสกับนางถนอมนวล สกุลไทย์ มีบุตร 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ กุมารเวชศาสตร์
นายสวัสดิ์ สกุลไทย์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2539

การศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์ พ.ศ. 2481
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2487
- Diploma of Child Health, London, England พ.ศ. 2494
- Diploma of Tropical Medicine and Hygiene, England พ.ศ. 2495

การฝึกอบรม ดูงาน

- กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2489-2491
- เวชศาสตร์เขตร้อน ณ ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2491

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
- สมาคมเครื่องปั้นดินเผาแห่งประเทศไทย

การทำงาน

- แพทย์ประจำบ้าน พ.ศ. 2489
- แพทย์ประจำบ้านอาวุโส พ.ศ. 2489
- ข้าราชการพลเรือนสามัญ ชั้นตรี พ.ศ. 2490
- อาจารย์โท แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2491
- อาจารย์เอก แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2499
- ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ พ.ศ. 2507
- ศาสตราจารย์ วิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2507
- ศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2508

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าแผนกวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2499-2503
- ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดดำเนินงานในด้านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยภาคใต้ พ.ศ. 2505
- ช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย และหัวหน้าแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2507
- รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2507
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2508-2517
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2516-2518
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2518
- ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นผู้แทนไทยในสำนักงาน
- เลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ. 2520-2523
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2515-2517
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2518
- กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) พ.ศ. 2519
- President ของ Higher Learning (ASAIHL) สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ
- Deputy member ของ Administrative Board ของ International Association
-of Universities (IAU) สำนักงานใหญ่ที่กรุงปารีส
- Director, Bureau of Science and Technology ASEAN Secretariat จาการ์ต้า
ประเทศอินโดนีเซีย

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- เป็นผู้ริเริ่มและรับผิดชอบการอบรมแพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้าน มหาวิทยาลัยมหิดล
- เป็นผู้ริเริ่มและรับผิดชอบเรื่องงานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
- เป็นผู้ริเริ่มและรับผิดชอบเรื่องการขยายมหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายา
- เป็นผู้ริเริ่มทำการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ริเริ่มโครงการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- เป็นผู้ริเริ่มโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ปริญญาศึกษาปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี
พุทธศักราช 2522
- ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีพุทธศักราช 2526

หมายเหตุ