สมเกียรติ สายธนู

สมเกียรติ สายธนู

Print Friendly, PDF & Email

สมเกียรติ สายธนู

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

สมเกียรติ สายธนู (Somkiat Saithanoo) เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2497

การศึกษา

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2519
- M.Sc. in Animal Breeding, James Cook University, Australia พ.ศ. 2526
- Ph.D. in Animal Breeding, The University of Queensland, Australia พ.ศ. 2533

การฝึกอบรม ดูงาน

- "Runinant Production in The Tropics", German Foundation for International Development (DSE), Germany พ.ศ. 2528
- "Advanced Higher Education Administrator Development", The SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), The Philippines พ.ศ. 2539
- "ISO 9000 Lead Auditor Course", IRCA/IQCS Certification, Singapore พ.ศ. 2541

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2519
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการผลิตสัตว์ พ.ศ. 2528
- รองศาสตราจารย์ สาขาการผลิตสัตว์ พ.ศ. 2536
- อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- อาจารย์พิเศษ The University of Queensland และ University of Western Australia

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2526-2529
- ผู้ประสานงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตแพะ ภายใต้โครงการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ไทย-ออสเตรเลีย, TAPSUP) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2533-2534
- หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2524-2545
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2537-2538
- รักษาการฯ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2538
- คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2538-2544
- ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร พ.ศ. 2544
- ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) Studies Center/Thailand) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2544-2545
- ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2544-2545
- South East Asia Team Leader, International Livestock Research Institute (ILRI)
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 30 เมษายน 2548

บรรณาธิการ/กรรมการวารสารทางวิชาการ
- วารสารสัตวบาล สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
- Journal of Bioscience (an Official Journal of the University of Science Malaysia)
- Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (an Official Journal of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies, AAAP)

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ
- วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อนุกรรมการด้านปศุสัตว์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
- ประธานคุณอนุกรรมการสาขาทรัพยากรมนุษย์ สภาธุรกิจชายแดนภาคใต้
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาการเกษตรและประมง สภาธุรกิจชายแดนภาคใต้
- กรรมการสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมฯ สาขาภาคใต้
- กรรมการอำนวยการ Small Ruminant Production Systems Network for Asia (SRUPNA)

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

นักสัตวบาลดีเด่นด้านวิชาการประจำปี 2544 ของสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ