สมพร ช่วยอารีย์

สมพร ช่วยอารีย์

Print Friendly, PDF & Email

สมพร ช่วยอารีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

Name Somporn Chuai-Aree
Date of Birth September 30, 1974
Place of Birth Nakhon Si Thammarat, Thailand
Nationality Thai
Religion Buddhism
Marital Status Married
Current Academic Position: Assistant Professor
Lecturer in Applied Mathematics and Computer Science
Current Executive Position: Director of Office of Academic Resources, PSU, Pattani Campus
Office Address (Thailand)
Department of Mathematics and Computer Science,
Faculty of Science and Technology,
Prince of Songkla University, Pattani Campus
181 Charoenpradit road,
Rusamilae, Muang
Prince of Songkla University
Pattani 94000, Thailand.
Email : somporn.c@psu.ac.th
Websites : http://www.pbwatch.net http://www.schuai.net/csomporn

การศึกษา

- Dr. rer.nat. (Applied Mathematics) University of Heidelberg, Heidelberg, Germany Very good (Magna Cum Laude) March 2001- June 2009
- M.Sc. (Computational Science) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand June 1998 – Oct 2000
- B.Sc. 2nd Class Honors (Applied Mathematics) Prince of Songkla University, Pattani, Thailand June 1993 – May 1997
- Senior High School (Maths and Science, emphasis on Agriculture) Thung Song School, Nakhon Si Thammarat, Thailand 1990 - 1993
- Junior High School (Maths and Science, emphasis on Agriculture) Kuankoei Sutthivittaya School, Nakhon Si Thammarat, Thailand 1987 - 1990
- Primary School Wad Kuankoei School, Nakhon Si Thammarat, Thailand 1982 - 1987

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

September 2008 - Present
Lecturer at Prince of Songkla University (PSU), Pattani campus
Undergraduate Courses :
1. Differential Equations (sometimes)
2. Introduction to Partial Differential Equations
3. Discrete Mathematics
4. Individual Projects
5. Seminar in Mathematics / Applied Mathematics
6. Current Issues in Sciences
7. Modern Technology
8. Physical Science
9. Mathematical Models
Master Courses :
1. Design and Algorithm Analysis
2. Parallel Computing
3. Artificial Neural Networks
4. Mathematical Models
5. Master Thesis

May 1997 – March 2001
Lecturer in Introduction to Computer, Introduction to Computer Programming,
Operating System, Computer System, Information Technology and Mathematical
Modeling for undergraduate students, Department of Mathematics and Computer
Science, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University,
Thailand

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- Director of Office of Academic Resources (OAR), Prince of Songkla University,
Pattani Campus 2020 - Present
- As a committee of Prince of Songkla University Council Board, Representative of
Faculty of Science and Technology 2018 - 2020
- Deputer Director of the Office of Academic Resources, Prince of Songkla
University, Pattani Campus, Thailand 2012- 2017
- Director of Pattani Bay Watch (PBWatch.NET) Project : Project for Participatory
Natural Disaster Monitoring and Management (http://www.pbwatch.net) 2011- Present
- As a committee of Borijak Project supporting the scholarship for junior high school
students in North-East Thailand. 2002 - 2011
- As a committee of 2nd Thai Student Academic Conference (ThaiSAC2003), Aachen,
Germany. 2003
- As a committee of 1st Thai Student Academic Conference (ThaiSAC2002), Stuttgart,
Germany. 2002
- Student Representative of Student Union, Prince of Songkla University, Pattani
Campus, Thailand. 1995 - 1996
- Student Representative of Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla
University, Pattani Campus, Thailand. 1994-1995

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

Active Academic Research Projects (2011-2020)
ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน (พ.ค. 2564 – เม.ย. 2565), แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปี 2564
โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (ต.ค. 2563 – มี.ค. 2565), แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปี 2563
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี) (ก.พ. 2564 – ม.ค. 2565), แหล่งทุน : กระทรวง อว. ปี 2563
การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการลดความยากจนและการพัฒนาความเท่าเทียมในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี (15 พ.ค. 2563 – 14 พ.ค. 2564), แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปี 2563
PB-INFO System and Information Application for Community Participation (1 August 2018 – 31 July 2020), Supported by NSTDA
The use of biological resources for an effective, sustainable and secure utilization by means of community participation in Pattani Bay (1 August 2018 – 31 July 2020), Supported by NSTDA
Geo-Spatial Databases of Pattani Bay Ecology, Fishery Resources and Biodiversity (1 August 2018 – 31 July 2020), Supported by NSTDA
Modeling the Effect of Hard Structures along the Coastline in Southernmost, Thailand (November 2018 - October 2020), Supported by CEM (Centre of Excellence in Mathematics, Thailand)
‎Simulation and Visualization of Sediment Transport in Pattani Bay (November 2018 - October 2020), Supported by CEM (Centre of Excellence in Mathematics, Thailand)
‎‎Coastal Erosion in Lower Southern Gulf of Thailand (November 2017 - October 2019), Supported by CEM (Centre of Excellence in Mathematics, Thailand)
‎‎Temperature Change in Thailand (November 2017 - October 2019), Supported by CEM (Centre of Excellence in Mathematics, Thailand)
‎Solar Renewable Energy Research (November 2016 - October 2018), Supported by CEM (Centre of Excellence in Mathematics, Thailand)
‎Flood and Risk Management Research‎ (November 2016 - October 2018), Supported by CEM (Centre of Excellence in Mathematics, Thailand)
An Integrated Flood Disaster Managment Information System: A Case Study of Songkhla Province (October 2015 – September 2016), Supported by NRCT
Participatory Flood Prediction and Evaluation Systems : The Application in Nathawi-Chana Sub-basin (Head of Project, October 2015 – September 2016), Supported by NRCT
Spatial Model for Participatory Flood Problem Management, A Case Study of Nathawi-Chana Sub-Basin (Head of Project, December 2013 - March 2015)
Saiburi Basin Project (Phase II) - (Strategic Plan Manager of Project, July 2011 - August 2013)
Model for Participatory Sustainable Coastal Resources Management in Pattani Bay (Head of Project, November 2012 - September 2013, Supported by STEP Project)
Model for Participatory Monitoring and Natural Disaster Warning System in Three Southernmost Provinces of Thailand (Head of Project, July 2011 - May 2013, Supported by STEP Project)
PBWatch.NET Project (Head of Project, January 2011 - , Supported by RDH, Institute of Research and Development for Health of Southern Thailand)

Research Conferences/Proceedings:
Chuai-Aree, S., Siripant, S., Jäger, W., Bock, H. G., Fast Algorithm for Hourly Solar Energy Map Approximation Using Satellite Image Processing and Applications, 7th Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2018), March 19-23, Hanoi, Vietnam, 2018.
M. Mahyeng, S. Chuai-Aree, N. McNeil, Statistical Modeling for Wind Direction and Velocity in Utradith, Thailand, 7th Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2018), March 19-23, Hanoi, Vietnam, 2018.
S. Musikasuwan, S. Chuai-Aree, N. McNeil, The Performance of Non-Stationary Fuzzy Systems on Mackey-Glass Time-Series Prediction, 7th Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2018), March 19-23, Hanoi, Vietnam, 2018.
S. Ulfah, S. Chuai-Aree, C. Bekoe, 2D Advection-diffusion Model for Simulation and Visualization The Distribution of Air Pollution, 7th Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2018), March 19-23, Hanoi, Vietnam, 2018.
Thumhiwaid, K., Chuai-Aree, S., Phon-On, A., Numerical Algorithm for Simulation and Visualization of Landslide by Water Content and Slope Factors, Proceedings of the 20th International Annual Symposium on Computational Science and Engineer, pp. 31 – 44, July 27-29, Bangkok, Thailand, 2016.
Pongsiri, N. and Chuai-Aree, S. Mathematical Simulation and Visualization of Sediment Distribution at Bandon Bay in Surat Thani. The 21st Annual Meeting in Mathematics & Annual Pure and Applied Mathematics Conference (AMM&APAM 2016), Chulalongkorn University, pp.291-301, May 23-25, 2016, Bangkok (Thailand).
Ulfah, S. and Chuai-Aree, S. Modeling, Simulation and Visualization of Air Pollution Distribution Using an Advection-Diffusion Model. Annual Int’l Conference on Intelligent, Computer Science & Information Systems (ICCSIS-16), pp. 189-193, April 28-29, 2016, Pattaya (Thailand).
Chuai-Aree, S., Siripant, S., Jäger, W., Bock, H. G., Fast Algorithm for Cloud Segementation and Cloud Classification from Satellite Images and Applications, 6th Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2015), March 16-20, Hanoi, Vietnam, 2015.
A. Busaman, K. Mekchay, S. Siripant, S. Chuai-Aree, Dynamically Adaptive Tree Grids Modeling of Flood Inundation Based on Shallow Water Equation, 6th Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2015), March 16-20, Hanoi, Vietnam, 2015.
R. Buesa, S. Siripant, K. Plaimas, S. Chuai-Aree, A. Phon-On, Cloud Movement and Storm Direction Analysis Using Optical Flow Method, 6th Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2015), March 16-20, Hanoi, Vietnam, 2015.
A. Boosamun,K. Mekchay, S. Siripant and S. Chuai-Aree. Modeling for Simulation and Visualization of Flood on Adaptive Tree Grids, Proc. of 9th Conference on Science and Technology for Youths, March 30- June 1, Bangkok, Thailand, 2014.
Chuai-Aree, S., Mathematics and Natural Disaster, AMM2013 conference, Mar 14-16, 2013, Krabi, Thailand (Invited Keynote Speaker)
Chuai-Aree, S., Mathematical Tools for Flood Simulation and Visualization on Google Earth for Flood Management, APEC-Tsukuba conference, Feb 14-17, 2013 Japan (Invited Keynote Speaker)
Chuai-Aree, S., Kanbua, W. Rainfall Report System Using Radar Image Processing and Weather Information for Participatory Disaster Monitoring and Management on GIS, Proceeding of the IMPAC-T Workshop : Integrated study on Hydro-Meteorological Prediction and Adaptation to Climate Change in Thailand, Held at Thai Meteorological Department, Thailand, January 28-29, 2013
W. Kanbua, S. Chuai-Aree, Decision Support System for Flood Warning System By using Artificial Neural Network, Proceeding of the IMPAC-T Workshop : Integrated study on Hydro-Meteorological Prediction and Adaptation to Climate Change in Thailand, Held at Thai Meteorological Department, Thailand, January 28-29, 2013
Chuai-Aree, S., PBWatch Weather Report System for Participatory Disaster Monitoring and Management, ICAS 2012 : 2nd USM-PSU International Conference on Art and Sciences, 2-4 December 2012, Penang, Malaysia, 2012. (Invited keynote speaker)
Chuai-Aree, S., Siripant, S., Jäger, W., Bock, H. G., Algorithm for Plant Growth Measurement Using RGM and VGM, 5th Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2012), March 5-9, Hanoi, Vietnam, 2012.
Busaman, A., Chuai-Aree, S., Siripant, S., Kanbua, W., Algorithm and Software for Simulation and Visualization of Water Flooding in Thailand Based on Shallow Water Equation, 5th Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2012), March 5-9, Hanoi, Vietnam, 2012.
Ritraksa, S., Siripant, S., Chuai-Aree, S., Modeling and Visualization of Blood Flow, 5th Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2012), March 5-9, Hanoi, Vietnam, 2012.
Chingchuang, H., Chuai-Aree, S. and Musikasuwan, S.(2011), Automatic 3D Fruits Surface Reconstruction Using Multiple Images , 15th Intern. Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 30 March - 2 April, 2011, Bangkok, Thailand.
Chuai-Aree, S. Boosaman, S. Siripant, S. and Kanbua, W.(2011), Flood Simulation and Visualization Using Parallel Computing , 15th Intern. Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 30 March - 2 April, 2011, Bangkok, Thailand.
Kanbua, W., Khetchaturat, C. and Chuai-Aree, S. (2011), WAM-ANN Hincast Wind Wave Climatology for The Gulf of Thailand and Andaman Sea , 15th Intern. Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 30 March - 2 April, 2011, Bangkok, Thailand.
Busaman, A., Chuai-Aree, S. and Kanbua, W.(2010), VirtualFlood3D : An Algorithm for Modeling, Simulation and Visualization of Flooding, Second Asian Head of Research Councils (ASIAHORCs) Joint Symposium, 1-2 November, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
Busaman, A., Chuai-Aree, S. and Kanbua, W.(2010), VirtualFlood3D : Software for Simulation and Visualization of Water Flooding, 14th Intern. Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 24-25 March, 2010, Chiangrai, Thailand.
Chuai-Aree, S., Siripant, S. and Jäger, W.(2010), Automatic Measurement of Plant Growth Using Region Growing Method, 14th Intern. Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 24-25 March, 2010, Chiangrai, Thailand.
Chuai-Aree, S. and Kanbua, W.(2010), KML Generator for Visualizing of Numerical Results from Weather and Ocean Wave Simulation in Google Earth API, 14th Intern. Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 24-25 March, 2010, Chiangrai, Thailand.
Kanbua, W. and Chuai-Aree, S.(2010), Analysis of Coastal Erosion by Using Wave Spectrum, 14th Intern. Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 24-25 March, 2010, Chiangrai, Thailand.
Ritraksa, S., Chuai-Aree, S. and Saelim, R.(2010), Structural Model of Blood Vessels in Heart Using Lindenmayer Systems, 14th Intern. Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 24-25 March, 2010, Chiangrai, Thailand.
Charawae, N., Chuai-Aree, S. and Wikaisuksakul, S.(2010), Online Object Detection Program Using Fast Image Processing, 14th Intern. Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 24-25 March, 2010, Chiangrai, Thailand.
S. Chuai-Aree, M. Srisombat, M. Sirinupong, S. Suanphairoch, S. Siripant, W. Jäger and H. G. Bock : ALGM : An Algorithm for Leaf Growth Measurement Using Region Growing Method, Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2009), March 2-6, Hanoi, Vietnam, 2009.
W. Kanbua , S.Chuai-Aree : The Simulation of Wave model Under North-East Monsoon Along Coastline of Thailand, Japan - Thailand Estuary Workshop 2008, Venue: Thai Meteorological Department , Bangkok, Thailand , Period: August 19 - 20, 2008 ( pdf )
W. Kanbua , S. Chuai-Aree : Ocean Wave Simulation Under North-East Monsoon Effect in the Gulf of Thailand, 13th National Convention on Civil Engineering , Venue: Pattaya, Chon Buri, Thailand , Period: May 14 - 16, 2008 ( pdf )
W. Kanbua , S. Chuai-Aree : Tsunami Propagation Prediction by SiTProS Model, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE RESTORATION PROGRAM FROM GIANT EARTHQUAKES AND TSUNAMIS , Venue: Royal Phuket City Hotel, Phuket, Thailand , Period: January 22-24, 2008 ( pdf )
S. Chuai-Aree, W. Kanbua : SiTProS: Fast and Real-Time Simulation of Tsunami Propagation, AMS2007: Asia Modelling Symposium international conference, Phuket, Thailand, March 27-30, 2007. ( pdf )
W. Kanbua, S. Chuai-Aree : Understanding the Simple Model of Tsunami Propagation by SiTProS Model, The 11th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE11), Phuket, Thailand, March 28-30, 2007. ( pdf )
S. Chuai-Aree, S. Siripant, W. Jäger, H. G. Bock : PlantVR: Software for Simulation and Visualization of Plant Growth Model , PMA06: The Second International Symposium on Plant growth Modeling, Simulation, Visualization and Applications, Beijing (CHINA PR), November 13-17, 2006. ( pdf )
S. Chuai-Aree, S. Siripant, W. Jäger, H. G. Bock : An Algorithm for Simulation of Leaf Vein, Shoot and Root Growth Based on Their Environmental Factors , PMA06: The Second International Symposium on Plant growth Modeling, Simulation, Visualization and Applications, Beijing (CHINA PR), November 13-17, 2006. ( pdf )
S. Siripant, S. Chuai-Aree: Simulation and Visualization of Leaf Growth , Proc. of Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2006 ), March 6-10, Hanoi, Vietnam, 2006. ( pdf )
H. G. Bock, S. Chuai-Aree, W. Jäger, W. Kanbua, S. Krömker, S. Siripant: 3D Cloud and Storm Reconstruction from Satellite Image , Proc. of Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2006 ), March 6-10, Hanoi, Vietnam, 2006. ( pdf )
H. G. Bock, S. Chuai-Aree, W. Jäger, S. Siripant: Inverse Problem of Lindenmayer Systems on Branching Structures , Proc. of Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2006 ), March 6-10, Hanoi, Vietnam, 2006. ( pdf )
S. Chuai-Aree, W. Jäger, H. G. Bock, S. Siripant: Reconstruction of Branching Structures Using Region and Volume Growing Method International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2005) , Bangkok, Thailand, December 15-17, 2005. ( pdf )
W. Kanbua, S. Chuai-Aree: Virtual Wave : an Algorithm for Visualization of Ocean Wave Forecast in the Gulf of Thailand. The 2nd International Symposium on Mathematical, Statistical and Computer Sciences , Bangkok, Thailand, February 19-20, 2005. ( pdf )
S. Chuai-Aree, W. Jäger, H. G. Bock, S. Siripant: Modeling, Simulation and Visualization of Plant Root Growth and Diffusion Processes in Soil Volume. Proc. of 4TH International Workshop on Functional-Structural Plant Models , Montpellier, France, June 7-11, 2004, pp. 289-293. ( pdf )
S. Chuai-Aree, W. Jäger, H. G. Bock, S. Siripant: PlantVR: Software for simulation and visualization of a model for plant growth. Proc. of 4TH International Workshop on Functional-Structural Plant Models , Montpellier, France, June 7-11, 2004, pp. 418. ( pdf )
S. Chuai-Aree, W. Jäger, H. G. Bock, S. Siripant, C. Lursinsap: PlantVR : An Algorithm for Generating Plant Shoot and Root Growth Using Applied Lindenmayer Systems. In B.Hu and M. Jaeger (eds.): Proc. of 2003' Intern. Symposium on Plant growth Modeling, simulation, visualization and their Applications , Tsinghua University Press - Springer Verlag, October 13-16, Beijing, China, pp. 55-68, 2003. ( pdf )
S. Chuai-Aree, W. Jäger, H. G. Bock, S. Siripant: Simulation and Visualization of Plant Growth using Lindenmayer Systems, Proc. of Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSC), March 10-14, Hanoi, Vietnam, 2003. ( pdf )
S. Chuai-Aree, W. Jäger, H. G. Bock, S. Siripant: Smooth Animation for Plant Growth Using Time Embedded Component and Growth Function. In N. V. Sanh, Y. Lenbury, Y. H. Wu and B. Wiwatanapataphee (eds.): Proc. of Intern. Conf. on Computational Mathematics and Modeling, May 22-24, Thailand, in East-West Journal of Mathematics, special volume, pp. 285-295, 2002. ( pdf )
Chuai-Aree, S., Siripant, S. and Lursinsap, C., "Animating plant growth in L-system by parametric functional symbols", Proc. of Intern. Conf. on Intelligent Technology 2000, December 13-15, Assumption University Bangkok, Thailand, pp. 135-143, 2000. ( pdf )
Chuai-Aree, S., Lursinsap, C., Sophatsathit, P. and Siripant, S., "Fuzzy C-Mean: A statistical feature classification of text and image segmentation method", Proc. of Intern. Conf. on Intelligent Technology 2000, December 13-15, Assumption University Bangkok, Thailand, pp. 279-284, 2000. ( pdf )
Research Journals/ In Book:

Pongsiri, N., McNeil, R. & Chuai-Aree, S. Trends in Tidal Levels and Mean Sea Level in the Gulf of Thailand. Ocean Sci. J. (2020). https://doi.org/10.1007/s12601-020-0039-1
Busamun, A., Mcneil, R., Siripant, S., Mekchay, K. 2019. "TESTING AN ADAPTIVE GRID-BASED FIRST ORDER FINITE VOLUME SCHEME FOR DAM-BREAK SIMULATION". ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS, 59 (1): 55-73
McNeil, N., Chuai-aree. S., Musikasuwan, S., Owusu, B. E. (2019). Statistical Analysis of Solar Radiation in Southern Thailand. Nature Environment & Pollution Technology, 18(2), 543-548.
Bahtiar, S., Chuai-Aree, S., Busaman, A. 2018. A numerical algorithm and visualization software for flood simulation in urban area: A case study of West Jakarta, Indonesia, International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. 12: 147-153.
Boosamun, K. Mekchay, S. Siripant and S. Chuai-Aree. Dynamically Adaptive Tree Grid Modeling of Flood Inundation Based on Shallow Water Equations. In book : Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes HPSC 2015, DOI10.1007/978-3-319-67168-0_2, 2017.
Eso, M., Kuning, M., Green, H., Ueranantasun, A., Chuai-Aree, S. (2015): The Southern Oscillation Index as a random walk, Walailak J. Sci & Tech. (WJST), Vol 13, No 5 (2016), pp 317-327
Busamana, A., Mekchay, K., Siripant, S., Chuai-Aree, S. (2015): Diffusion modelling on a dynamically adaptive tree grid for rainfall overland flow simulation, J. Sci. Soc. of Thailand, ScienceAsia 41, pp 414-422, doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2015.41.414
Eso, M., Kuning, M., Chuai-Aree, S. (2015): Analysis of daily rainfall during 2001-2012 in Thailand Songklanakarin J. Sci. Technol. 37 (1), pp 81-88
Boosamun, K. Mekchay, S. Siripant and S. Chuai-Aree. Dynamically adaptive tree grids modeling for simulation and visualization of rain-water overland flow. Preprint submitted to International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2015.
Khetchaturat C, Wongsupap C, Chuai-aree S, Srerungla A, Kanbua W, Monitoring Coastal Erosion by Using Wave Spectrum in the Case of Constructions of Small Islands Offshore Songkhla Coast. J Marine Sci Res Dev, 4:146. doi: 10.4172/2155-9910.1000146, 2014
S. Chuai-Aree, W. Jäger, H. G. Bock, S. Siripant: Inverse Problem of Lindenmayer Systems on Branching Structures, In Book : Proc. of Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2006 ), Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes, Springer Berlin Heidelberg, pp 163-185, DOI 10.1007/978-3-540-79409-7_11, 2006.
S. Chuai-Aree, W. Jäger, H. G. Bock, S. Krömker, W. Kanbua, S. Siripant: 3D Cloud and Storm Reconstruction from Satellite Image, In Book : Proc. of Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2006 ), Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes, Springer Berlin Heidelberg, DOI 10.1007/978-3-540-79409-7_12, 2006.
S. Chuai-Aree, W. J\a"ger, H. G. Bock, S. Siripant: Reconstruction of Branching Structures Using Region and Volume Growing Method, In Book : International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2005), Bangkok, Thailand, December 15-17, 2005.
Kanbua, W. and Chuai-Aree, S. : Virtual Wave : An Algorithm for Visualization of Ocean Wave Forecast in the Gulf of Thailand, KMITL Science Journal Vol.5, No.1 Feb.2005, 140-150.
S. Chuai-Aree, W. Jaeger, H. G. Bock, S. Siripant: Simulation and Visualization of Plant Growth Using Lindenmayer Systems. In H. G. Bock, E. Kostina, H. X. Phu and R. Rannacher (eds.): In Book : Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes, Springer-Verlag, pp. 115-126, 2005.
Rodkeaw, Y., Chuai-Aree, S., Lursinsap, C., Sophatsathit, P. and Siripant, S. and Chongstitvatana, P.: Animating Plant Growth in L-System by Parametric Functional Symbols, International Journal of Intelligent Systems, Vol. 19(1-2), (2004), pp. 9-23.
S. Chuai-Aree, W. J?ger, H. G. Bock, S. Siripant: Smooth Animation for Plant Growth Using Time Embedded Component and Growth Function, East-West Journal of Mathematics, Special Volume, pp. 285-295, 2002.
Chuai-Aree, S., Lursinsap, C., Sophatsathit, P. and Siripant, S., Fuzzy C-Mean: A statistical feature classification of text and image segmentation method, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Vol. 9(6), (2001), pp. 661-671, World Scientific Publishing Company.
Magazines / TVs / Newspapers:

Thai TV : ASTV5 on March 3, 2008 at 8:00pm
SiTProS Software in TV9, Thailand(in Thai), March 23, 2007
Campus-TV: Virtual Cloud 3D, 2007
Pressemitteilungen, 19.04.2007: Campus-TV: Virtual Cloud 3D
RNZ, 16.02.2007: Wie Kyrill Ueber Heidelberg wirbelte (in German)
IWR Pressespiegel (in German), 2007
Stuttgart Newspaper, February 2, 2007 (in German) (pdf)
Uni-Heidelberg Pressemitteilungen "Wolkenwirbel mit Bergen und Schluchten", January 31, 2007 (in German) (html)
Tsunami News , 100 watts, 2005 (in Thai) (pdf)
All talks I had given are shown below:

"GPU: Parallel Programming", NGG Seminar, IWR, January 15, 2007. (Presentation and Practical Part)
"Modeling, Simulation and Visualization of Plant Growth ", Jülich Research Center, May, 2006. (Visit Jülich Research Center with Prof. S. Siripant, invited by Prof. U. Schurr )
"Simulation and Visualization of Leaf Growth" , Proc. of Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2006 ), March 6-10, Hanoi, Vietnam, 2006.
"3D Cloud and Storm Reconstruction from Satellite Image" , Proc. of Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2006 ), March 6-10, Hanoi, Vietnam, 2006.
"Inverse Problem of Lindenmayer Systems on Branching Structures" , Proc. of Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2006 ), March 6-10, Hanoi, Vietnam, 2006.
"PlantVR : Modeling, Simulation and Visualization of Plant Growth ", Colloquium of LGS, BTU, TU-Cottbus, November 7, 2005. (Invited by Prof. W. Kurth)
"Modeling, Simulation and Visualization of Plant Growth", BASF, October 19, 2005.
"AngkorVEC: Angkor Wat Vectorization", Angkor Project, November, 2005.
"From PlantVR to AngkorVect-Inverse of L-systems", Angkor Project, September, 2005.
"Modeling, Simulation and Visualization of Plant Growth", IWR, August, 2005. (for Vice minister of science, Poland)
"Virtual Wave: Algorithm for Visualization of Ocean Wave Forecast", Seminar of NGG, IWR, Uni-Heidelberg, Room 220, November 15, 2004.
"Modelling, Simulation and Visualization of Root Growth", Seminar of NGG, IWR, Uni-Heidelberg, Room 220, November 29, 2004.
"Modeling, simulation and visualization of plant root growth and diffusion processes in soil volume", The Workshop on 4TH International Workshop on Functional-Structural Plant Models, Campus ENSAM/INRA2, place Viala, Montpellier, France, June 7-11, 2004. (Poster Presentation)
"PlantVR: Software for modeling, simulation and visualization of plant growth", The Workshop on 4TH International Workshop on Functional-Structural Plant Models, Campus ENSAM/INRA2, place Viala, Montpellier, France, June 7-11, 2004. (Software Demonstration)
"Modelling, Simulation and Visualization of Plant Growth", Visiting of the President of University of Warsaw, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany, June 3, 2004.
"Branching structures from nature using Lindenmayer (L) systems", The Workshop on Modelling and Simulation of Hemodynamics, AMJ, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany, May 13-15, 2004.
"Plant Modelling Using Lindenmayer Systems", The Workshop on Plant Modelling, AVIC Research Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, March 26-28, 2004.
"PlantVR: an Algorithm for Generating Plant Shoot and Root Growth using Applied Lindenmayer Systems", 3rd FALL WORKSHOP Complex processes: modelling, simulation and optimisation, Bedlewo, December 6-7, 2003.
Practical session "OpenGL", Workshop on Computer Graphics and Visualization, IWR, Heidelberg, November 26-28, 2003.
"Fuzzy C-Mean: A Statistical Feature Classification of Text and Image Segmentation Method ", Oberseminar of Visualization and Numerical Geometry Group, IWR, Heidelberg, November 10, 2003.
"PlantVR: an Algorithm for Modeling, Simulation and Visualization of Plant Visualization of Plant Growth", ThaiSAC: The 2nd Thai Student Academic Conference, ThaiSAC: The 2nd Thai Student Academic Conference, Aachen, October 3-4, 2003.
"Simulation and Visualization of Plant Growth Using Lindenmayer Systems", Intern. Conf. on HPSC, Hanoi, Vietnam, March 10-14, 2003.
"An Algorithm for Simulation and Visualization of Plant Growth Using L-Systems", Oberseminar of Visualization and Numerical Geometry Group, IWR, Heidelberg, October 21, 2002.
"Simulation and Visualization of Plant Growth in Three Dimensional Space Using Lindenmayer Systems", ThaiSAC Conference, Stuttgart, October 12, 2002.
Smooth Animation for Plant Growth Using Time Embedded Component and Growth Function, CMM2002 Conference, Bangkok, Thailand, May 23, 2002.
Title How do the L-Systems work?, Rhetorik und Kommunikation workshop, January 21, 2002
Animation Plant Growth in L-System by Parametric Functional Symbols, Seminar of GK, December 19, 2001.
Animation Plant Growth in L-System by Parametric Functional Symbols, Seminar of AMJ, November 20, 2001.
All courses/workshops/conferences during staying in IWR-Heidelberg I had organized are shown below:

The workshop on "Computer Graphics and Visualization", November 26-28, 2003.
The course on "Free and Moving Boundary Models for Root Growth, Nutrient Uptake and other Applications", June 2003, Invited speaker: Prof. Juan Corlos Reginato from Physics Department, Sciences Faculty, National University of Rio Cuarto, Argentina.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2555 ในงานวันนักวิจัย
และนวัตกรรม มอ. ครั้งที่ 7 วันที่ 17 มิถุนายน 2556
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาห์ สนามบรมราชกุมารี “รางวัล Platinum Award”
ประจำปี 2555 ในการประกวด “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012)
ผลงานเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม (PBWatch.NET)
- รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555 โดยทีมวิจัยสุ่มน้ำสายบุร

หมายเหตุ