สมปอง ทองผ่อง

สมปอง ทองผ่อง

Print Friendly, PDF & Email

สมปอง ทองผ่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง  ทองผ่อง    

การศึกษา

- วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2515
- วท.ม.การสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2521
- Certificate Fishing Technology, Northwest Community College, Canada พ.ศ. 2531

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 มกราคม 2518
- อาจารย์โท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22 ธันวาคม 2518
- อาจารย์ ระดับ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานนครินทร์ 2 ธันวาคม 2525
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2 ตุลาคม 2526
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 มกราคม 2529
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 มกราคม 2532
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ตุลาคม 2533-30 กันยายน 2554

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2528-2530
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2532-2534
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2536-2537
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2537-2540
- กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2542-2545
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545-2549
- รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549-2558

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

สมปอง  ทองผ่อง.  2526.  ฟิสิกส์ของอะตอม.  ปัตตานี: มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
สมปอง  ทองผ่อง.  2543. ฟิสิกส์ทั่วไป.  ปัตตานี: มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
สมปอง  ทองผ่อง.  2543.  ฟิสิกส์ยุคใหม่.  ปัตตานี: มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ