สนิท อักษรแก้ว

สนิท  อักษรแก้ว

Print Friendly, PDF & Email

สนิท อักษรแก้ว

ประวัติ

สนิท อักษรแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2484 ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เป็นบุตรของนายเอี่ยม และนางเปี่ยม อักษรแก้ว สมรสกับนางศรีลักษณ์ (วิสูญ) อักษรแก้ว
มีธิดา 2 คน

การศึกษา

- วน.บ.(วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2508
- วท.ม.(วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2513
- Ph.D. (Plant Ecology) Michigan State University, U.S.A. พ.ศ. 2518

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2510
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2519
- รองศาสตราจารย์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2526
- ศาสตราจารย์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2532
- เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2544

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2534-2535
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541-2543
- ประธานคณะกรรมการวิจัยด้านป่าชายเลนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
- ประธานสภาบันสิ่งแวดล้อมไทย (NGO)
- กรรมการ IUCN Commission on Ecology
- ผู้เชี่ยวชาญ FAO ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายเลน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2546
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ที่ปรึกษาองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ IUCN ADB FAO
- ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
- ที่ปรึกษาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
- หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าชายเลน

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ศิษย์เก่าดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2534
- รางวัล 1993 BIWAKO PRIZE FOR ECOLOGY ประเทศญี่ปุ่น
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) พ.ศ.2539
- นักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่น สาขาพืช สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2540
- Honorary Membership ของ Society of American Foresters ประเทศอเมริกา พ.ศ. 2540
- บุคคลตัวอย่างด้านวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540-2544
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2542
- รางวัล TTF Award หนังสือดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อม จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2543
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเวศวิทยา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2543

หมายเหตุ