ศุภชัย แสงปัญญา

ศุภชัย แสงปัญญา

Print Friendly, PDF & Email

ศุภชัย แสงปัญญา

ประวัติ

นายศุภชัย แสงปัญญา เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2495
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558

การศึกษา

      พ.ศ.                   วุฒิปริญญา(ย่อ)                    สาขาวิชา                                สถาบัน

     2528                           Grad. Dip.                      Education                              Nara University of Education: Japan

     2522                           ค.ม.                                 การสอนภาษาไทย                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2517                           กศ.บ. (เกียรตินิยม)        ภาษาไทย                               วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- กรรมการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน)
- กรรมการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
- กรรมการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
- กรรมการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ
- กรรมการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- กรรมการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (เกาหลี)
- กรรมการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา
- กรรมการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการเป็นล่าม

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ปี                                                                                      ตำแหน่ง

พ.ศ. 2523                                               เลขานุการภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2525                                               ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2528                                                หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.  2538                                               รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

พ.ศ.  2540                                                รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

พ.ศ.   2544                                               ผู้จัดการหลักสูตรวิเทศธุรกิจ (จีน) คณะอุตสาหกรรมบริการ

พ.ศ.   2547                                               ผู้จัดการหลักสูตรจีนศึกษา  คณะอุตสาหกรรมบริการ

พ.ศ.   2549                                               รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะอุตสาหกรรมบริการ

พ.ศ.   2549 - 2555                               ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อภูเก็ต

พ.ศ.   2551 -  2555                              คณบดีคณะวิเทศศึกษา

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ


  1. Supachai Sangpunya. “ Summer Course at the Chinese University: The case of co-operation between Prince of Songkla University and Yunnan University of Traditional Chinese Medicine ” เอกสารเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยเหอหนาน และต่อมามหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนแห่งมณฑลยูนนาน นำไปแปลเป็นภาษาจีนโดย Yang Mengqi และตีพิมพ์ใน The Journal of Yunnan College of Traditional Chinese Medicine ฉบับประจำเดือน ธันวาคม ค.ศ. 2002


 

  1. Methi Sunbhanich and Supachai Sangpunya. “Collaborative Chinese-based programs: The Case of co-operation between Prince of Songkla University and Chinese Universities” ตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ, วันที่ 22 ตุลาคม 2547.


 

  1. ศุภชัย แสงปัญญา และ Yang Jing. บทร้อยกรองเทียบสุภาษิตขงจื๊อ (Confucius Sayings). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดสถาบันขงจื๊อโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้, วันที่ 24 ธันวาคม 2549.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ