ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์

ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์

Print Friendly, PDF & Email

ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2477 ที่จังหวัดนครปฐมเป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คนของนายประเสริฐและนางสมรศรีพิพัฒน์ สมรสกับนางระวิวรรณ ศรีพิพัฒน์(มะกรสาร) ไม่มีบุตรและธิดา นายศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548

การศึกษา

- เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร พ.ศ. 2494
- ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2495
- PH.D.(Mathemmatical Physics), Imperial College of Science Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน พ.ศ. 2509
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22 พ.ศ. 2523

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2518 - 2528
- รองศาสตราจารย์ ระดับ 10 พ.ศ. 2528 - 2548

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- กรมการฝึกหัดครู และวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน พ.ศ. 2509
- หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2511-2514
- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2513
- ช่วยราชการมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2515- 2517
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และรองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2517-2522 (2 วาระติดกัน)
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2520
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และรองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2520-2522
- ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522-2523
- รองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524-2526
- รองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2531-2534
- อธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2534- 31 พฤษภาคม 2537
- อธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537- 31 พฤษภาคม 2540
- ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเงินกู้ทบวงมหาวิทยาลัย สิงหาคม 2540 - มีนาคม 2542
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ธันวาคม 2543 - ธันวาคม 2546
- กรรมการระบาดวิทยา
- กรรมการมูลนิธิรางวัลมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)
- อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
- อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับอัตรากำลังและระบบราชการ
- อ.ก.ม. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์
- อ.ก.ม. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ สาย ก
- อ.ก.ม. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
- ประธานอนุกรรมการรวมคะแนนและจัดลำดับที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
- ประธาน อ.ก.ม. วิสามัญเฉพาะที่ศึกษาหารูปแบบโครงสร้างส่วนราชการในวิทยาเขต
- ประธาน อ.ก.ม. วิสามัญเฉพาะเพื่อศึกษาระบบการได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547
- กรรมการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
- กรรมการส่งเสริมความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน
- คณะทำงานโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค
- กรรมการอุดมศึกษาของชาติ
- ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 2537
- ประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) ประจำประเทศไทย
- อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับวางแผนและประสานแผนการให้ทุนรัฐบาล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่น
- กรรมการสภาวิทยาลัยศรีโสภณ
- กรรมการสภาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
- กรรมการสภา Asian University of Science and Technology
- กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
- กรรมการที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
- กรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง 1
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง 2
- นายกสามคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
- นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- มีส่วนสำคัญในการริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะอุตสาหรรม คณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การจัดตั้งภาควิชาที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
- การจัดหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยส่วนกลางมาสอนที่คณะวิทยาศาสตร์
- เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ หลักสูตรเคมีศึกษา
- ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- วางแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT)
- จัดตั้งกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2539


หมายเหตุ

บรรณานุกรม

"เปิดตัวว่าที่อธิการบดี มอ.คนใหม่ ตอนที่ 2", ผู้จัดการ, 13 กรกฎาคม 2537,38.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์. 2548. อาจารย์ศิริพงษ์ในความทรงจำของ
กรุงเทพฯ : บริษัทโอ เอส พริ้นติงเฮาส์ จำกัด.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2550. ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สงขลา: มหาวิทยาลัยฯ.