วิจิตร ณ ระนอง

วิจิตร  ณ ระนอง

Print Friendly, PDF & Email

วิจิตร ณ ระนอง

ประวัติ

นายวิจิตร ณ ระนอง (Mr. Wichit Na-Ranong)
เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2486

การศึกษา

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration), University of Southern California, U.S.A
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

การฝึกอบรม ดูงาน

- Certificate, Training the Trainer, American Hotel & Motel Association
- Certificate, American Democracy, University Of Southern California, U.S.A

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- สมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย
- รองประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา
- กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
- กรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจของประเทศ
- กรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา
- กรรมาธิการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว วุฒิสภา
- กรรมการ กรอ.
- ประธานสถาบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
- กรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
- นายกก่อตั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
- นายกสมาคมโรงแรมไทย
- กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หอการค้าไทย
- กรรมการสมาคมการท่องเที่ยวอาเซี่ยน (Asean Travel Association)
- ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมนานาชาติ (International Hotel Association, Paris)

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2533

หมายเหตุ